CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.008218.000.00.00.H10 - Mua hoá đơn lẻ Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 3724 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 1.008217.000.00.00.H10 - Mua quyển hoá đơn Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 3683 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 1.005422.000.00.00.H10 - Quyết định điều chuyển tài sản công Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 3048 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 1.005416.000.00.00.H10 - Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 3059 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 1.005423.000.00.00.H10 - Quyết định bán tài sản công Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 3036 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 1.005426.000.00.00.H10 - Quyết định thanh lý tài sản công Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 3146 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 1.005277.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 2357 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 1.006805 - Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 4935 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 1.005010.000.00.00.H10 - Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 4583 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 2.001958.000.00.00.H10 - Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 4781 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 1.005378.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 5741 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 NOTUPDATE - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với trường hợp bị hỏng). Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 5605 3 Nộp hồ sơ mức 3
13 NOTUPDATE - Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (đối với trường hợp bị mất). Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 6572 3 Nộp hồ sơ mức 3
14 2.001973.000.00.00.H10 - Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 4814 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 NOTUPDATE - Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 7529 3 Nộp hồ sơ mức 3
16 NOTUPDATE - Đăng ký đổi tên hợp tác xã Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 7557 3 Nộp hồ sơ mức 3
17 NOTUPDATE - Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 8838 3 Nộp hồ sơ mức 3
18 NOTUPDATE - Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 5875 3 Nộp hồ sơ mức 3
19 2.002123.000.00.00.H10 - Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 5854 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 2.000575.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Huyện Phú Riềng Tài chính - Kế hoạch 7884 4 Nộp hồ sơ mức 4