# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.000831.000.00.00.H10 - 2. Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 3410 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.003635.000.00.00.H10 - 11. Thông báo tổ chức lễ hội Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 4084 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.003645.000.00.00.H10 - 10. Đăng ký tổ chức lễ hội Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 3970 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.000933.000.00.00.H10 - 5. Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 3452 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.000440.000.00.00.H10 - 4. Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 3983 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.008898.000.00.00.H10 - 12. Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 3175 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.008899.000.00.00.H10 - 13. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 3196 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.008900.000.00.00.H10 - 14. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 3173 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.001885.000.00.00.H10 - 21. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 11373 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.001884.000.00.00.H10 - 22. Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 11957 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.001880.000.00.00.H10 - 23. Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 12321 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.001786.000.00.00.H10 - 24. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 15462 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.004622.000.00.00.H10 - 9. Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 7388 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.004634.000.00.00.H10 - 8. Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 5979 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.004644.000.00.00.H10 - 7. Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 7145 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.004646.000.00.00.H10 - 6. Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 7456 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.004648.000.00.00.H10 - 3. Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 7607 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.000903.000.00.00.H10 - 1. Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 7813 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 2.001737.000.00.00.H10 - 26. Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 2779 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 2.001740.000.00.00.H10 - 25. Đăng ký hoạt động cơ sở in Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 3099 Toàn trình Nộp hồ sơ