TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000402.000.00.00.H10 - 31. Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Thành phố Đồng Xoài Nội vụ (H) 4990 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.000843.000.00.00.H10 - 32. Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Thành phố Đồng Xoài Nội vụ (H) 4971 Một phần Nộp hồ sơ
3 2.000385.000.00.00.H10 - 33. Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thành phố Đồng Xoài Nội vụ (H) 4907 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.000374.000.00.00.H10 - 34. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Thành phố Đồng Xoài Nội vụ (H) 5016 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.000804.000.00.00.H10 - 35. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Thành phố Đồng Xoài Nội vụ (H) 4767 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 2.000364.000.00.00.H10 - 36. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Thành phố Đồng Xoài Nội vụ (H) 5231 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.005358.000.00.00.H10 - 25. Thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Thành phố Đồng Xoài Nội vụ (H) 4926 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.005201.000.00.00.H10 - 26. Xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Thành phố Đồng Xoài Nội vụ (H) 4755 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.001946.000.00.00.H10 - Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Thành phố Đồng Xoài Nội vụ (H) 4727 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.001941.000.00.00.H10 - Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Thành phố Đồng Xoài Nội vụ (H) 4693 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.003735.000.00.00.H10 - Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Thành phố Đồng Xoài Nội vụ (H) 4788 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.000414.000.00.00.H10 - 30. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thành phố Đồng Xoài Nội vụ (H) 4811 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.002100.000.00.00.H10 - 15. Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Thành phố Đồng Xoài Nội vụ (H) 5899 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.005209.000.00.00.H10 - 16. Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Thành phố Đồng Xoài Nội vụ (H) 5718 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.005208.000.00.00.H10 - 17. Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ Thành phố Đồng Xoài Nội vụ (H) 5631 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.005207.000.00.00.H10 - 18. Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Thành phố Đồng Xoài Nội vụ (H) 5593 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.003889.000.00.00.H10 - 19. Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Thành phố Đồng Xoài Nội vụ (H) 5892 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.005203.000.00.00.H10 - 23. Đổi tên quỹ Thành phố Đồng Xoài Nội vụ (H) 5032 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.003841.000.00.00.H10 - 9. Công nhận ban vận động thành lập hội. Thành phố Đồng Xoài Nội vụ (H) 5725 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.003827.000.00.00.H10 - 10. Thành lập hội Thành phố Đồng Xoài Nội vụ (H) 5766 Toàn trình Nộp hồ sơ