THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000477.000.00.00.H10 - 7. Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH (H) 3764 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.010940.000.00.00.H10 - 21. Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH (H) 4588 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.010939.000.00.00.H10 - 20. Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH (H) 4516 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.004946.000.00.00.H10 - 1. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH (H) 4959 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.004944.000.00.00.H10 - 2. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH (H) 4831 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 2.001942.000.00.00.H10 - 6. Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH (H) 4262 Một phần Nộp hồ sơ
7 2.002284.000.00.00.H10 - 23. Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH (H) 1973 Một phần
8 1.010832.000.00.00.H10 - 12. Thăm viếng mộ liệt sĩ Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH (H) 8041 Một phần Nộp hồ sơ
9 2.000294.000.00.00.H10 - 17. Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH (H) 6933 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.000684.000.00.00.H10 - 18. Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện cấp Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH (H) 5392 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.010827.000.00.00.H10 - 9. Di chuyển hồ sơ khi người hưởng trợ cấp ưu đãi thay đổi nơi thường trú Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH (H) 6729 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.000669.000.00.00.H10 - 15. Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH (H) 6118 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.000291.000.00.00.H10 - 14. Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH (H) 6220 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.010938.000.00.00.H10 - 19. Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH (H) 6733 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.010592.000.00.00.H10 - 5. Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH (H) 6166 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.004959.000.00.00.H10 - 10. Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH (H) 6863 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 2.000777.000.00.00.H10 - 13. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH (H) 6318 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 2.001960.000.00.00.H10 - 11. Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH (H) 7675 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 2.000298.000.00.00.H10 - 16. Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH (H) 6292 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.010590.000.00.00.H10 - 3. Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH (H) 14480 Toàn trình Nộp hồ sơ