TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.008724.000.00.00.H10 - 32. Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 1885 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.008725.000.00.00.H10 - 33. Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường THCS tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 1924 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.008950.000.00.00.H10 - 37. Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 2102 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.008951.000.00.00.H10 - 38. Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 2087 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.006444.000.00.00.H10 - 3. Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 3188 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.006445.000.00.00.H10 - 4. Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 3191 Một phần Nộp hồ sơ
7 1.004515.000.00.00.H10 - 5. Giải thể trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 3220 Một phần Nộp hồ sơ
8 1.005106.000.00.00.H10 - 30. Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 3503 Một phần Nộp hồ sơ
9 1.005097.000.00.00.H10 - 31. Quy trình đánh giá, xếp loại cộng đồng học tập cấp xã Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 3308 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.003702.000.00.00.H10 - 35. Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 3205 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.002481.000.00.00.H10 - 18. Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 3399 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.001904.000.00.00.H10 - 21. Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 5177 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.005108.000.00.00.H10 - 22. Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 3264 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.005099.000.00.00.H10 - 11. Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 3870 Một phần Nộp hồ sơ
15 1.004438.000.00.00.H10 - 34. Xét duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã thôn đặc biệt khó khăn Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 3537 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.001622.000.00.00.H10 - 36. Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 3167 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.004442.000.00.00.H10 - 13. Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 5173 Một phần Nộp hồ sơ
18 1.004444.000.00.00.H10 - 14. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 4955 Một phần Nộp hồ sơ
19 1.004475.000.00.00.H10 - 15. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 4901 Một phần Nộp hồ sơ
20 2.001809.000.00.00.H10 - 16. Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 4805 Một phần Nộp hồ sơ