THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000748.000.00.00.H10 - Cải chính hộ tịch Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 12684 Một phần Nộp hồ sơ
2 2.000748.000.00.00.H10 - Bổ sung hộ tịch Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 11608 Một phần
3 2.000748.000.00.00.H10 - Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 9764 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.001669.000.00.00.H10 - Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 349 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.002190.000.00.00.H10 - Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện) Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 374 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.005462.000.00.00.H10 - Thủ tục phục hồi danh dự Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 347 Một phần Nộp hồ sơ
7 2.000908.000.00.00.H10 - Cấp bản sao từ sổ gốc Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 9282 Một phần
8 2.000635.000.00.00.H10 - Cấp bản sao trích lục hộ tịch Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 13534 Một phần Nộp hồ sơ
9 2.000528.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 13782 Một phần Nộp hồ sơ
10 2.000806.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 16206 Một phần Nộp hồ sơ
11 1.001766.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 12886 Một phần Nộp hồ sơ
12 2.000779.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 12998 Một phần Nộp hồ sơ
13 1.001695.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 14998 Một phần Nộp hồ sơ
14 2.000756.000.00.00.H10 - Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 14440 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.000748.000.00.00.H10 - Thay đổi hộ tịch Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 12514 Một phần Nộp hồ sơ
16 2.002189.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 12225 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 2.000554.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 14078 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 2.000547.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 14879 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 2.000522.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 13075 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.000893.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 14293 Một phần Nộp hồ sơ