Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 1 10812 Nộp hồ sơ mức 3
2 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện) Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 20 100 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 15 13034 Nộp hồ sơ mức 3
4 Thủ tục phục hồi danh dự Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 20 90 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 1 10225 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 15 10464 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 15 12101 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 5 2284 Nộp hồ sơ mức 3
9 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 5 83 Nộp hồ sơ mức 4
10 Đăng ký giám hộ đương nhiên Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 3 10094
11 Đăng ký giám hộ Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 5 10682 Nộp hồ sơ mức 3
12 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 2 11924 Nộp hồ sơ mức 4
13 Thay đổi hộ tịch Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 3 9935 Nộp hồ sơ mức 3
14 Cải chính hộ tịch Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 3 9693 Nộp hồ sơ mức 3
15 Bổ sung hộ tịch Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 1 10545
16 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 3 6989 Nộp hồ sơ mức 3
17 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 12 9531 Nộp hồ sơ mức 4
18 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 12 11378 Nộp hồ sơ mức 4
19 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 1 12354 Nộp hồ sơ mức 4
20 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 5 10387 Nộp hồ sơ mức 4