CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.001283.000.00.00.H10 - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Thành phố Đồng Xoài Công thương 4144 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 2.001270.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Thành phố Đồng Xoài Công thương 3883 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 2.001261.000.00.00.H10 - Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Thành phố Đồng Xoài Công thương 4059 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 2.000615.000.00.00.H10 - Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Thành phố Đồng Xoài Công thương 3958 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 2.001240.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Thành phố Đồng Xoài Công thương 3898 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 2.000599.000.00.00.H10 - Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện Thành phố Đồng Xoài Công thương 3125 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 1.000473.000.00.00.H10 - 14. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện Thành phố Đồng Xoài Công thương 3105 3 Nộp hồ sơ mức 3
8 1.007254.000.00.00.H10 - 15. Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP Thành phố Đồng Xoài Công thương 3117 3 Nộp hồ sơ mức 3
9 2.002096.000.00.00.H10 - 16. Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Thành phố Đồng Xoài Công thương 3159 3 Nộp hồ sơ mức 3
10 2.000633.000.00.00.H10 - Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Thành phố Đồng Xoài Công thương 7663 3 Nộp hồ sơ mức 3
11 1.001279.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Thành phố Đồng Xoài Công thương 8221 3 Nộp hồ sơ mức 3
12 2.000629.000.00.00.H10 - Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Thành phố Đồng Xoài Công thương 8255 3 Nộp hồ sơ mức 3
13 2.000620.000.00.00.H10 - Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Thành phố Đồng Xoài Công thương 9615 3 Nộp hồ sơ mức 3
14 2.000181.000.00.00.H10 - Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Thành phố Đồng Xoài Công thương 7212 3 Nộp hồ sơ mức 3
15 2.000150.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Thành phố Đồng Xoài Công thương 7714 3 Nộp hồ sơ mức 3
16 2.000162.000.00.00.H10 - Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Thành phố Đồng Xoài Công thương 8121 3 Nộp hồ sơ mức 3
17 2.000633.000.00.00.H10 - Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Thành phố Đồng Xoài Công thương 6720 3 Nộp hồ sơ mức 3
18 2.000633.000.00.00.H10 - Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Thành phố Đồng Xoài Công thương 7982 3 Nộp hồ sơ mức 3