CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.008218.000.00.00.H10 - Mua hoá đơn lẻ Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 3685 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 1.008217.000.00.00.H10 - Mua quyển hoá đơn Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 3642 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 1.005426.000.00.00.H10 - Quyết định thanh lý tài sản công Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 3107 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 1.005416.000.00.00.H10 - Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 3021 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 1.005422.000.00.00.H10 - Quyết định điều chuyển tài sản công Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 3012 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 1.005423.000.00.00.H10 - Quyết định bán tài sản công Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 3000 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 1.009044 - Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 560 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 1.001612.000.00.00.H10 - Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 12573 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 2.000720.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 10625 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 1.001266.000.00.00.H10 - Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 6659 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 1.001570.000.00.00.H10 - Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 7058 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 2.000575.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 7843 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 2.002123.000.00.00.H10 - Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 5811 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 NOTUPDATE - Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 5839 3 Nộp hồ sơ mức 3
15 NOTUPDATE - Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 8801 3 Nộp hồ sơ mức 3
16 NOTUPDATE - Đăng ký đổi tên hợp tác xã Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 7521 3 Nộp hồ sơ mức 3
17 NOTUPDATE - Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 7497 3 Nộp hồ sơ mức 3
18 2.001973.000.00.00.H10 - Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 4778 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 NOTUPDATE - Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (đối với trường hợp bị mất). Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 6530 3 Nộp hồ sơ mức 3
20 NOTUPDATE - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với trường hợp bị hỏng). Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 5571 3 Nộp hồ sơ mức 3