Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 1 5338 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
2 Quyết định bán tài sản công Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 30 1840 Nộp hồ sơ mức 3
3 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 1 5779 Nộp hồ sơ mức 3
4 Quyết định điều chuyển tài sản công Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 30 1857 Nộp hồ sơ mức 3
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 6557 Nộp hồ sơ mức 4
6 Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 6270 Nộp hồ sơ mức 3
7 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 30 1883 Nộp hồ sơ mức 3
8 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 1 10895 Nộp hồ sơ mức 4
9 Quyết định thanh lý tài sản công Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 30 1866 Nộp hồ sơ mức 3
10 Đăng ký đổi tên hợp tác xã Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 6187 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 1 8559 Nộp hồ sơ mức 3
12 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 3563 Nộp hồ sơ mức 4
13 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (đối với trường hợp bị mất). Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 5300 Nộp hồ sơ mức 3
14 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với trường hợp bị hỏng). Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 4351 Nộp hồ sơ mức 3
15 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 15 3770 Nộp hồ sơ mức 4
16 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 5 4649 Nộp hồ sơ mức 3
17 Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 15 196 Nộp hồ sơ mức 4
18 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 7579 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 4553 Nộp hồ sơ mức 4
20 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 2 4704