TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.006742.000.00.00.H10 - Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 4302 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.008218.000.00.00.H10 - Mua hoá đơn lẻ Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 5080 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.008217.000.00.00.H10 - Mua quyển hoá đơn Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 5079 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.009044.000.00.00.H10 - Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 954 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.001612.000.00.00.H10 - Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 14674 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 2.000720.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 12623 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.001266.000.00.00.H10 - Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 8307 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.001570.000.00.00.H10 - Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 8687 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.000575.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 9478 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.002123.000.00.00.H10 - Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 7183 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.001973.000.00.00.H10 - Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 6246 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.005378.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 6956 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.001958.000.00.00.H10 - Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 5972 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.005010.000.00.00.H10 - Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 5787 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.006805.000.00.00.H10 - Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thành phố Đồng Xoài Tài chính - Kế hoạch 6269 Toàn trình Nộp hồ sơ