TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000374.000.00.00.H10 - 34. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 5008 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.000804.000.00.00.H10 - 35. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4757 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.000364.000.00.00.H10 - 36. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 5223 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.001941.000.00.00.H10 - Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4691 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.003735.000.00.00.H10 - Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4782 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 2.000414.000.00.00.H10 - 30. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4798 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 2.000402.000.00.00.H10 - 31. Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4986 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.000843.000.00.00.H10 - 32. Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4953 Một phần Nộp hồ sơ
9 2.000385.000.00.00.H10 - 33. Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4898 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.005207.000.00.00.H10 - 18. Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 5582 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.003889.000.00.00.H10 - 19. Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 5882 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.005203.000.00.00.H10 - 23. Đổi tên quỹ Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 5020 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.005358.000.00.00.H10 - 25. Thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4915 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.005201.000.00.00.H10 - 26. Xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4741 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.001946.000.00.00.H10 - Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4722 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.003783.000.00.00.H10 - 12. Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 5490 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.003757.000.00.00.H10 - 13. Đổi tên hội cấp huyện Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 5707 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.003732.000.00.00.H10 - 14. Hội tự giải thể Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 5597 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 2.002100.000.00.00.H10 - 15. Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 5885 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.005209.000.00.00.H10 - 16. Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 5708 Toàn trình Nộp hồ sơ