CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000364.000.00.00.H10 - 36. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3176 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.000804.000.00.00.H10 - 35. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3121 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 2.000374.000.00.00.H10 - 34. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3259 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 2.000385.000.00.00.H10 - 33. Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3121 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 1.000843.000.00.00.H10 - 32. Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3164 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 2.000402.000.00.00.H10 - 31. Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3197 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 2.000414.000.00.00.H10 - 30. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3145 3 Nộp hồ sơ mức 3
8 1.003817.000.00.00.H10 - 29. Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3023 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 1.003693.000.00.00.H10 - 28. Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3064 3 Nộp hồ sơ mức 3
10 1.003719.000.00.00.H10 - 27. Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3102 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 1.005201.000.00.00.H10 - 26. Xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3062 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 1.005358.000.00.00.H10 - 25. Thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3087 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 1.005202.000.00.00.H10 - 24. Quỹ tự giải thể Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3089 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 1.005203.000.00.00.H10 - 23. Đổi tên quỹ Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3118 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 1.005204.000.00.00.H10 - 22. Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 3118 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 1.005205.000.00.00.H10 - 21. Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 2987 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 1.005206.000.00.00.H10 - 20. Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4200 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 1.003889.000.00.00.H10 - 19. Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4132 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 1.005207.000.00.00.H10 - 18. Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4106 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 1.005208.000.00.00.H10 - 17. Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ Thị xã Chơn Thành Nội vụ (H) 4203 4 Nộp hồ sơ mức 4