THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.003399.000.00.00.H10 - 4. Thanh lý hợp đồng giao khoán của hộ gia đình cá nhân nhận khoanh nuôi, bảo vệ rừng, nay đã giao về địa phương quản lý Thị xã Chơn Thành Nông nghiệp và PTNT (H) 3387 Một phần
2 1.003434.000.00.00.H10 - 3. Hỗ trợ dự án liên kết (cấp huyện) Thị xã Chơn Thành Nông nghiệp và PTNT (H) 5513 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.007919.000.00.00.H10 - 4. Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) Thị xã Chơn Thành Nông nghiệp và PTNT (H) 5509 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.001627.000.00.00.H10 - 7. Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấp Thị xã Chơn Thành Nông nghiệp và PTNT (H) 6025 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.003347.000.00.00.H10 - 8. Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Thị xã Chơn Thành Nông nghiệp và PTNT (H) 5391 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.003471.000.00.00.H10 - 9. Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện Thị xã Chơn Thành Nông nghiệp và PTNT (H) 6207 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.003459.000.00.00.H10 - 10. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 2 xã trở lên) Thị xã Chơn Thành Nông nghiệp và PTNT (H) 5815 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.003456.000.00.00.H10 - 11. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 2 xã trở lên) Thị xã Chơn Thành Nông nghiệp và PTNT (H) 5883 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 3.000175.000.00.00.H10 - Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu Thị xã Chơn Thành Nông nghiệp và PTNT (H) 3257 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.011471.000.00.00.H10 - Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng loài thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện Thị xã Chơn Thành Nông nghiệp và PTNT (H) 812 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 3.000250.000.00.00.H10 - Phê duyệt hoặc điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc hộ gia đình cá nhân liên kết thành nhóm hộ, tổ hợp tác trường hợp có tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái Thị xã Chơn Thành Nông nghiệp và PTNT (H) 47 Toàn trình Nộp hồ sơ