TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.002516.000.00.00.H10 - Xác nhận thông tin hộ tịch Thị xã Chơn Thành Hộ tịch (H) 112 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.001669.000.00.00.H10 - Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Thị xã Chơn Thành Hộ tịch (H) 407 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.002190.000.00.00.H10 - Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện) Thị xã Chơn Thành Hộ tịch (H) 440 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.005462.000.00.00.H10 - Thủ tục phục hồi danh dự Thị xã Chơn Thành Hộ tịch (H) 416 Một phần Nộp hồ sơ
5 2.000748.000.00.00.H10 - Cải chính hộ tịch Thị xã Chơn Thành Hộ tịch (H) 12884 Một phần Nộp hồ sơ
6 2.000748.000.00.00.H10 - Bổ sung hộ tịch Thị xã Chơn Thành Hộ tịch (H) 11800 Một phần
7 2.000748.000.00.00.H10 - Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Thị xã Chơn Thành Hộ tịch (H) 9988 Một phần Nộp hồ sơ
8 2.000748.000.00.00.H10 - Thay đổi hộ tịch Thị xã Chơn Thành Hộ tịch (H) 12686 Một phần Nộp hồ sơ
9 2.002189.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Thị xã Chơn Thành Hộ tịch (H) 12459 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.000554.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Thị xã Chơn Thành Hộ tịch (H) 14315 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.000547.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Thị xã Chơn Thành Hộ tịch (H) 15090 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.000522.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Thị xã Chơn Thành Hộ tịch (H) 13263 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.000893.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Thị xã Chơn Thành Hộ tịch (H) 14494 Một phần Nộp hồ sơ
14 2.000528.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Thị xã Chơn Thành Hộ tịch (H) 13984 Một phần Nộp hồ sơ
15 2.000806.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Thị xã Chơn Thành Hộ tịch (H) 16577 Một phần Nộp hồ sơ
16 1.001766.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Thị xã Chơn Thành Hộ tịch (H) 13082 Một phần Nộp hồ sơ
17 2.000779.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Thị xã Chơn Thành Hộ tịch (H) 13200 Một phần Nộp hồ sơ
18 1.001695.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Thị xã Chơn Thành Hộ tịch (H) 15186 Một phần Nộp hồ sơ
19 2.000756.000.00.00.H10 - Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Thị xã Chơn Thành Hộ tịch (H) 14626 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 2.000908.000.00.00.H10 - Cấp bản sao từ sổ gốc Thị xã Chơn Thành Hộ tịch (H) 9504 Một phần