THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.001283.000.00.00.H10 - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Thị xã Chơn Thành Công thương 5215 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.001270.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Thị xã Chơn Thành Công thương 4872 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.001261.000.00.00.H10 - Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Thị xã Chơn Thành Công thương 5117 Một phần Nộp hồ sơ
4 2.000615.000.00.00.H10 - Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Thị xã Chơn Thành Công thương 4969 Một phần Nộp hồ sơ
5 2.001240.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Thị xã Chơn Thành Công thương 4899 Một phần Nộp hồ sơ
6 2.000599.000.00.00.H10 - Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện Thị xã Chơn Thành Công thương 4121 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.000473.000.00.00.H10 - 14. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện Thị xã Chơn Thành Công thương 4177 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.007254.000.00.00.H10 - 15. Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP Thị xã Chơn Thành Công thương 4191 Một phần Nộp hồ sơ
9 2.002096.000.00.00.H10 - 16. Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Thị xã Chơn Thành Công thương 4119 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.001279.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Thị xã Chơn Thành Công thương 9285 Một phần Nộp hồ sơ
11 2.000629.000.00.00.H10 - Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Thị xã Chơn Thành Công thương 9324 Một phần Nộp hồ sơ
12 2.000620.000.00.00.H10 - Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Thị xã Chơn Thành Công thương 10748 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.000181.000.00.00.H10 - Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Thị xã Chơn Thành Công thương 8322 Một phần Nộp hồ sơ
14 2.000150.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Thị xã Chơn Thành Công thương 8722 Một phần Nộp hồ sơ
15 2.000162.000.00.00.H10 - Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Thị xã Chơn Thành Công thương 9190 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 2.000633.000.00.00.H10 - Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Thị xã Chơn Thành Công thương 8754 Một phần Nộp hồ sơ
17 2.000633.000.00.00.H10 - Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Thị xã Chơn Thành Công thương 7799 Một phần Nộp hồ sơ
18 2.000633.000.00.00.H10 - Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Thị xã Chơn Thành Công thương 9014 Một phần Nộp hồ sơ