TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.001645.000.00.00.H10 - Lấy ý kiến UBND cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Thị xã Chơn Thành Tài nguyên & Môi trường (H) 3413 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.002335.000.00.00.H10 - 8. Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận lần đầu Thị xã Chơn Thành Tài nguyên & Môi trường (H) 1491 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.001662.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký khai thác nước dưới đất Thị xã Chơn Thành Tài nguyên & Môi trường (H) 3186 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.010723.000.00.00.H10 - 1.1. Cấp giấy phép môi trường (Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải; Dự án đầu tư, cơ sở đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của khu sản xuất, kinh doanh,cụm công nghiệp và đáp ứng các yêu cầu sau đây: không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; không thuộc trường hợp phải quan trắc khí thải tự động, liên tục, quan trắc định kỳ theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) Thị xã Chơn Thành Tài nguyên & Môi trường (H) 2394 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.010723.000.00.00.H10 - 1.2. Cấp giấy phép môi trường (Đối với các trường hợp còn lại theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) Thị xã Chơn Thành Tài nguyên & Môi trường (H) 2707 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.010724.000.00.00.H10 - 2. Cấp đổi giấy phép môi trường Thị xã Chơn Thành Tài nguyên & Môi trường (H) 2496 Một phần Nộp hồ sơ
7 1.010725.000.00.00.H10 - 3. Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường Thị xã Chơn Thành Tài nguyên & Môi trường (H) 2533 Một phần Nộp hồ sơ
8 1.010726.000.00.00.H10 - 4. Cấp lại giấy phép môi trường Thị xã Chơn Thành Tài nguyên & Môi trường (H) 2569 Một phần Nộp hồ sơ
9 1.001991.000.00.00.H10 - 12.1 (Trường hợp cấp mới GCN) Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Thị xã Chơn Thành Tài nguyên & Môi trường (H) 732 Một phần Nộp hồ sơ
10 1.001991.000.00.00.H10 - 12.2 (Trường hợp chỉnh lý biến động trên GCN) Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Thị xã Chơn Thành Tài nguyên & Môi trường (H) 786 Một phần Nộp hồ sơ
11 1.001134.000.00.00.H10 - 13. Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Thị xã Chơn Thành Tài nguyên & Môi trường (H) 741 Một phần Nộp hồ sơ
12 2.000395.000.00.00.H10 - Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Thị xã Chơn Thành Tài nguyên & Môi trường (H) 7277 Một phần Nộp hồ sơ
13 2.001234.000.00.00.H10 - 3.1. Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Thị xã Chơn Thành Tài nguyên & Môi trường (H) 4042 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 2.000381.000.00.00.H10 - 2. Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Thị xã Chơn Thành Tài nguyên & Môi trường (H) 11624 Một phần Nộp hồ sơ
15 2.000983.000.00.00.H10 - 9.1 Cấp Giấy chứng nhận cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Thị xã Chơn Thành Tài nguyên & Môi trường (H) 9762 Một phần Nộp hồ sơ
16 1.005398.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Thị xã Chơn Thành Tài nguyên & Môi trường (H) 3968 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 2.001938.000.00.00.H10 - 11. Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Thị xã Chơn Thành Tài nguyên & Môi trường (H) 5745 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.005367.000.00.00.H10 - 5. Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Thị xã Chơn Thành Tài nguyên & Môi trường (H) 4872 Một phần Nộp hồ sơ
19 1.005187.000.00.00.H10 - 6. Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam Thị xã Chơn Thành Tài nguyên & Môi trường (H) 4491 Một phần Nộp hồ sơ
20 1.004177.000.00.00.H10 - 7. Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Thị xã Chơn Thành Tài nguyên & Môi trường (H) 4502 Một phần Nộp hồ sơ