CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000559.000.00.00.H10 - Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ. Thị xã Bình Long Y tế (H) 3901 4 Nộp hồ sơ mức 4 Nộp hồ sơ mức 3
2 1.001138.000.00.00.H10 - Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ Thị xã Bình Long Y tế (H) 3800 4 Nộp hồ sơ mức 4 Nộp hồ sơ mức 3
3 2.000552.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm Thị xã Bình Long Y tế (H) 3741 4 Nộp hồ sơ mức 4 Nộp hồ sơ mức 3
4 2.001659.000.00.00.H10 - 6. Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Thị xã Bình Long Giao thông vận tải (H) 3423 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 1.003930.000.00.00.H10 - 5. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Thị xã Bình Long Giao thông vận tải (H) 3401 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 1.006391.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Thị xã Bình Long Giao thông vận tải (H) 3428 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 1.003970.000.00.00.H10 - 3. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. Thị xã Bình Long Giao thông vận tải (H) 3503 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 1.004047.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. Thị xã Bình Long Giao thông vận tải (H) 3469 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 1.003434.000.00.00.H10 - 3. Hỗ trợ dự án liên kết (cấp huyện) Thị xã Bình Long Nông nghiệp và PTNT (H) 4213 4 Nộp hồ sơ mức 4 Nộp hồ sơ mức 3
10 1.007919.000.00.00.H10 - 4. Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) Thị xã Bình Long Nông nghiệp và PTNT (H) 4282 4 Nộp hồ sơ mức 4 Nộp hồ sơ mức 3
11 2.001627.000.00.00.H10 - 7. Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấp Thị xã Bình Long Nông nghiệp và PTNT (H) 4493 4 Nộp hồ sơ mức 4 Nộp hồ sơ mức 3
12 1.003347.000.00.00.H10 - 8. Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Thị xã Bình Long Nông nghiệp và PTNT (H) 4210 4 Nộp hồ sơ mức 4 Nộp hồ sơ mức 3
13 1.003471.000.00.00.H10 - 9. Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện Thị xã Bình Long Nông nghiệp và PTNT (H) 4655 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 1.003459.000.00.00.H10 - 10. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 2 xã trở lên) Thị xã Bình Long Nông nghiệp và PTNT (H) 4416 4 Nộp hồ sơ mức 4 Nộp hồ sơ mức 3
15 1.003456.000.00.00.H10 - 11. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 2 xã trở lên) Thị xã Bình Long Nông nghiệp và PTNT (H) 4380 4 Nộp hồ sơ mức 4 Nộp hồ sơ mức 3
16 1.001228.000.00.00.H10 - 1. Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Thị xã Bình Long Nội vụ (H) 4566 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 2.000267.000.00.00.H10 - 2. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện. Thị xã Bình Long Nội vụ (H) 4252 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 1.000316.000.00.00.H10 - 3. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện. Thị xã Bình Long Nội vụ (H) 4150 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 1.001220.000.00.00.H10 - 4. Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện. Thị xã Bình Long Nội vụ (H) 4198 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 1.001212.000.00.00.H10 - 5. Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện. Thị xã Bình Long Nội vụ (H) 4209 4 Nộp hồ sơ mức 4