TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.011471.000.00.00.H10 - Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng loài thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện Thị xã Bình Long Nông nghiệp và PTNT (H) 726 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.003434.000.00.00.H10 - 3. Hỗ trợ dự án liên kết (cấp huyện) Thị xã Bình Long Nông nghiệp và PTNT (H) 5427 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.007919.000.00.00.H10 - 4. Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) Thị xã Bình Long Nông nghiệp và PTNT (H) 5430 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.001627.000.00.00.H10 - 7. Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấp Thị xã Bình Long Nông nghiệp và PTNT (H) 5929 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.003347.000.00.00.H10 - 8. Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Thị xã Bình Long Nông nghiệp và PTNT (H) 5284 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.003471.000.00.00.H10 - 9. Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện Thị xã Bình Long Nông nghiệp và PTNT (H) 6109 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.003459.000.00.00.H10 - 10. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 2 xã trở lên) Thị xã Bình Long Nông nghiệp và PTNT (H) 5705 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.003456.000.00.00.H10 - 11. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 2 xã trở lên) Thị xã Bình Long Nông nghiệp và PTNT (H) 5788 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 3.000175.000.00.00.H10 - Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu Thị xã Bình Long Nông nghiệp và PTNT (H) 3180 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.003399.000.00.00.H10 - 4. Thanh lý hợp đồng giao khoán của hộ gia đình cá nhân nhận khoanh nuôi, bảo vệ rừng, nay đã giao về địa phương quản lý Thị xã Bình Long Nông nghiệp và PTNT (H) 3289 Một phần