Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) Thị xã Bình Long Tư pháp (H) 1 6803
2 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Thị xã Bình Long Tư pháp (H) 1 9377
3 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Thị xã Bình Long Tư pháp (H) 1 8459
4 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Thị xã Bình Long Tư pháp (H) 1 8255
5 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Thị xã Bình Long Tư pháp (H) 1 6921
6 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Thị xã Bình Long Tư pháp (H) 1 4645
7 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Thị xã Bình Long Tư pháp (H) 1 4429
8 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Thị xã Bình Long Tư pháp (H) 1 8961
9 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Thị xã Bình Long Tư pháp (H) 1 4670
10 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Thị xã Bình Long Tư pháp (H) 2 4668
11 chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Thị xã Bình Long Tư pháp (H) 2 4211 Nộp hồ sơ mức 3
12 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Thị xã Bình Long Tư pháp (H) 2 3027
13 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật. Thị xã Bình Long Tư pháp (H) 5 5035 Nộp hồ sơ mức 3
14 Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật. Thị xã Bình Long Tư pháp (H) 5 3689 Nộp hồ sơ mức 3
15 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải. Thị xã Bình Long Tư pháp (H) 3 5062