THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000884.000.00.00.H10 - Chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký và chứng thực điểm chỉ) Thị xã Bình Long Tư pháp (H) 8382 Một phần Nộp hồ sơ
2 2.000815.000.00.00.H10 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Thị xã Bình Long Tư pháp (H) 11117 Một phần Nộp hồ sơ
3 2.000884.000.00.00.H10 - Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Thị xã Bình Long Tư pháp (H) 9756 Một phần Nộp hồ sơ
4 2.000913.000.00.00.H10 - Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Thị xã Bình Long Tư pháp (H) 8297 Một phần Nộp hồ sơ
5 2.000424.000.00.00.H10 - Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải. Thị xã Bình Long Tư pháp (H) 6039 Một phần
6 2.001044.000.00.00.H10 - Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Thị xã Bình Long Tư pháp (H) 6001 Một phần Nộp hồ sơ
7 2.001008.000.00.00.H10 - Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Thị xã Bình Long Tư pháp (H) 6047 Một phần Nộp hồ sơ
8 2.001050.000.00.00.H10 - Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Thị xã Bình Long Tư pháp (H) 6796 Một phần Nộp hồ sơ
9 2.001052.000.00.00.H10 - Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Thị xã Bình Long Tư pháp (H) 4362 Một phần Nộp hồ sơ
10 2.001923.000.00.00.H10 - Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật. Thị xã Bình Long Tư pháp (H) 6902 Một phần Nộp hồ sơ
11 2.001520.000.00.00.H10 - Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật. Thị xã Bình Long Tư pháp (H) 5638 Một phần Nộp hồ sơ
12 2.000843.000.00.00.H10 - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Thị xã Bình Long Tư pháp (H) 9943 Một phần Nộp hồ sơ
13 2.000927.000.00.00.H10 - Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Thị xã Bình Long Tư pháp (H) 5963 Một phần Nộp hồ sơ
14 2.000942.000.00.00.H10 - Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Thị xã Bình Long Tư pháp (H) 5777 Một phần Nộp hồ sơ
15 2.000992.000.00.00.H10 - Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Thị xã Bình Long Tư pháp (H) 10553 Một phần Nộp hồ sơ