TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000748.000.00.00.H10 - Cải chính hộ tịch Thị xã Bình Long Hộ tịch (H) 12859 Một phần Nộp hồ sơ
2 2.000748.000.00.00.H10 - Bổ sung hộ tịch Thị xã Bình Long Hộ tịch (H) 11787 Một phần
3 2.000748.000.00.00.H10 - Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Thị xã Bình Long Hộ tịch (H) 9971 Một phần Nộp hồ sơ
4 2.000908.000.00.00.H10 - Cấp bản sao từ sổ gốc Thị xã Bình Long Hộ tịch (H) 9488 Một phần
5 2.000635.000.00.00.H10 - Cấp bản sao trích lục hộ tịch Thị xã Bình Long Hộ tịch (H) 13749 Một phần Nộp hồ sơ
6 2.000528.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Thị xã Bình Long Hộ tịch (H) 13977 Một phần Nộp hồ sơ
7 2.000806.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Thị xã Bình Long Hộ tịch (H) 16564 Một phần Nộp hồ sơ
8 1.001766.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Thị xã Bình Long Hộ tịch (H) 13071 Một phần Nộp hồ sơ
9 2.000779.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Thị xã Bình Long Hộ tịch (H) 13186 Một phần Nộp hồ sơ
10 1.001695.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Thị xã Bình Long Hộ tịch (H) 15173 Một phần Nộp hồ sơ
11 2.000756.000.00.00.H10 - Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Thị xã Bình Long Hộ tịch (H) 14612 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.000748.000.00.00.H10 - Thay đổi hộ tịch Thị xã Bình Long Hộ tịch (H) 12678 Một phần Nộp hồ sơ
13 2.002189.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Thị xã Bình Long Hộ tịch (H) 12440 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 2.000554.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Thị xã Bình Long Hộ tịch (H) 14304 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.000547.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Thị xã Bình Long Hộ tịch (H) 15075 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 2.000522.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Thị xã Bình Long Hộ tịch (H) 13252 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.000893.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Thị xã Bình Long Hộ tịch (H) 14484 Một phần Nộp hồ sơ
18 2.000513.000.00.00.H10 - Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Thị xã Bình Long Hộ tịch (H) 13464 Một phần Nộp hồ sơ
19 2.000497.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Thị xã Bình Long Hộ tịch (H) 14634 Một phần Nộp hồ sơ