CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000569 - 5. Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Thị xã Bình Long Công an (H) 3481 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 2.000556 - 6. Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Thị xã Bình Long Công an (H) 3502 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 2.000485 - 7. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Thị xã Bình Long Công an (H) 3521 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 2.001174 - 1. Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện) Thị xã Bình Long Công an (H) 2929 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 2.001177 - 2. Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện) Thị xã Bình Long Công an (H) 4694 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 2.000408 - 3. Đổi thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) Thị xã Bình Long Công an (H) 1797 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 2.000377 - 4. Cấp lại thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) Thị xã Bình Long Công an (H) 1794 3 Nộp hồ sơ mức 3
8 1.009905 - 8. Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp huyện) Thị xã Bình Long Công an (H) 1708 3 Nộp hồ sơ mức 3
9 1.009906 - 9. Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp huyện) Thị xã Bình Long Công an (H) 1719 3 Nộp hồ sơ mức 3
10 1.009907 - 10. Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp huyện) Thị xã Bình Long Công an (H) 1698 3 Nộp hồ sơ mức 3
11 1.009908 - 11. Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở (thực hiện tại cấp huyện) Thị xã Bình Long Công an (H) 1663 3 Nộp hồ sơ mức 3
12 1.009909 - 12. Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) (thực hiện tại cấp huyện) Thị xã Bình Long Công an (H) 1650 3 Nộp hồ sơ mức 3
13 1.009910 - 13. Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) (thực hiện tại cấp huyện) Thị xã Bình Long Công an (H) 1673 3 Nộp hồ sơ mức 3
14 1.009913 - 14. Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân (thực hiện tại cấp huyện) Thị xã Bình Long Công an (H) 1360 3 Nộp hồ sơ mức 3