THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.006742.000.00.00.H10 - Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 4400 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.005277.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 3426 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.009044.000.00.00.H10 - Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 983 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.008218.000.00.00.H10 - Mua hoá đơn lẻ Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 5196 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.008217.000.00.00.H10 - Mua quyển hoá đơn Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 5167 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.001612.000.00.00.H10 - Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 14866 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 2.000720.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 12812 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.001266.000.00.00.H10 - Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 8466 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.001570.000.00.00.H10 - Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 8841 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.006805.000.00.00.H10 - Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 6392 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.000575.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 9620 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.002123.000.00.00.H10 - Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 7302 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.001973.000.00.00.H10 - Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 6362 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.005378.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 7053 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.001958.000.00.00.H10 - Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 6079 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.005010.000.00.00.H10 - Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thị xã Bình Long Tài chính - Kế hoạch 5884 Toàn trình Nộp hồ sơ