# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.003434.000.00.00.H10 - 3. Hỗ trợ dự án liên kết (cấp huyện) Huyện Lộc Ninh Nông nghiệp và PTNT (H) 5591 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.007919.000.00.00.H10 - 4.Thẩm định thiết kế, dự toán hoặc thẩm định điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh sử dụng vốn đầu tư công đối với các dự án do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư Huyện Lộc Ninh Nông nghiệp và PTNT (H) 5564 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.001627.000.00.00.H10 - 7. Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấp Huyện Lộc Ninh Nông nghiệp và PTNT (H) 6084 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.003347.000.00.00.H10 - 8. Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Huyện Lộc Ninh Nông nghiệp và PTNT (H) 5462 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.003471.000.00.00.H10 - 9. Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện Huyện Lộc Ninh Nông nghiệp và PTNT (H) 6260 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.003459.000.00.00.H10 - 10. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 2 xã trở lên) Huyện Lộc Ninh Nông nghiệp và PTNT (H) 5874 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 2.000385.000.00.00.H10 - 33. Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 5042 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 2.000374.000.00.00.H10 - 34. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 5144 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.000804.000.00.00.H10 - 35. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 4896 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.000364.000.00.00.H10 - 36. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 5357 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.001946.000.00.00.H10 - Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 4858 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.001941.000.00.00.H10 - Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 4815 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.003735.000.00.00.H10 - Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 4922 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 2.000414.000.00.00.H10 - 30. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 5026 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.000402.000.00.00.H10 - 31. Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 5124 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.000843.000.00.00.H10 - 32. Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 5138 Một phần Nộp hồ sơ
17 1.005208.000.00.00.H10 - 17. Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 5764 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.005207.000.00.00.H10 - 18. Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 5704 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.003889.000.00.00.H10 - 19. Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 6019 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.005203.000.00.00.H10 - 23. Đổi tên quỹ Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 5155 Toàn trình Nộp hồ sơ