Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chuyển trường đến của bậc tiểu học Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 2 2861 Nộp hồ sơ mức 3
2 1. Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 16 2243 Nộp hồ sơ mức 3
3 Chuyển trường đi của bậc tiểu học Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 2 2574 Nộp hồ sơ mức 3
4 2. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 15 2258 Nộp hồ sơ mức 3
5 Chuyển trường đến của bậc THCS Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 2 2588 Nộp hồ sơ mức 3
6 3. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại. Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 15 2167 Nộp hồ sơ mức 3
7 Chuyển trường đi của bậc THCS Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 2 2945 Nộp hồ sơ mức 3
8 4. Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 16 2185 Nộp hồ sơ mức 3
9 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 15 2564 Nộp hồ sơ mức 3
10 5. Giải thể trường trung học cơ sở Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 16 2239 Nộp hồ sơ mức 3
11 6. Thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú. Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 16 2188 Nộp hồ sơ mức 3
12 7. Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 15 2126 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
13 8. Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 16 2237 Nộp hồ sơ mức 3
14 9. Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú. Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 16 2102 Nộp hồ sơ mức 3
15 10. Thủ tục thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 16 2178 Nộp hồ sơ mức 3
16 11. Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 15 2199 Nộp hồ sơ mức 4
17 12. Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 15 2104 Nộp hồ sơ mức 4
18 13. Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 16 2183 Nộp hồ sơ mức 3
19 14. Thủ tục giải thể trường tiểu học Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 16 2236 Nộp hồ sơ mức 3
20 15. Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng Huyện Lộc Ninh Giáo dục - Đào tạo (H) 10 2113 Nộp hồ sơ mức 3