TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000356.000.00.00.H10 - Tặng thưởng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 3896 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.001228.000.00.00.H10 - 1. Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 6128 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.000267.000.00.00.H10 - 2. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện. Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 5842 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.000316.000.00.00.H10 - 3. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện. Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 5735 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.001220.000.00.00.H10 - 4. Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện. Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 5797 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.001212.000.00.00.H10 - 5. Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện. Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 5510 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.001204.000.00.00.H10 - 6. Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện. Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 5646 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.001199.000.00.00.H10 - 7. Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 5496 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.001180.000.00.00.H10 - 8. Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 5726 Một phần Nộp hồ sơ
10 1.003841.000.00.00.H10 - 9. Công nhận ban vận động thành lập hội. Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 5705 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.003827.000.00.00.H10 - 10. Thành lập hội Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 5748 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.003807.000.00.00.H10 - 11. Phê duyệt điều lệ hội. Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 5702 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.003783.000.00.00.H10 - 12. Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 5484 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.003757.000.00.00.H10 - 13. Đổi tên hội cấp huyện Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 5702 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.003732.000.00.00.H10 - 14. Hội tự giải thể Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 5589 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 2.002100.000.00.00.H10 - 15. Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 5880 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.005209.000.00.00.H10 - 16. Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 5701 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.005208.000.00.00.H10 - 17. Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 5611 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.005207.000.00.00.H10 - 18. Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 5574 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.003889.000.00.00.H10 - 19. Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 5877 Toàn trình Nộp hồ sơ