Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 1 8776 Nộp hồ sơ mức 3
2 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 15 11431 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 1 8940 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 15 9176 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 15 10644 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 5 1511 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký giám hộ đương nhiên Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 3 8772
8 Đăng ký giám hộ Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 5 9824 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 2 10629 Nộp hồ sơ mức 3
10 Thay đổi hộ tịch Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 3 8528 Nộp hồ sơ mức 3
11 Cải chính hộ tịch Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 3 8814 Nộp hồ sơ mức 3
12 Bổ sung hộ tịch Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 1 9651
13 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 3 6078 Nộp hồ sơ mức 3
14 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 12 8221 Nộp hồ sơ mức 3
15 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 12 10058 Nộp hồ sơ mức 3
16 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 1 10953 Nộp hồ sơ mức 3
17 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 5 9041 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 5 10086 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 5 9225 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 5 10525 Nộp hồ sơ mức 3