THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000748.000.00.00.H10 - Cải chính hộ tịch Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 12684 Một phần Nộp hồ sơ
2 2.000748.000.00.00.H10 - Bổ sung hộ tịch Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 11608 Một phần
3 2.000748.000.00.00.H10 - Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 9764 Một phần Nộp hồ sơ
4 2.000908.000.00.00.H10 - Cấp bản sao từ sổ gốc Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 9282 Một phần
5 2.000635.000.00.00.H10 - Cấp bản sao trích lục hộ tịch Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 13534 Một phần Nộp hồ sơ
6 2.000528.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 13782 Một phần Nộp hồ sơ
7 2.000806.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 16206 Một phần Nộp hồ sơ
8 1.001766.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 12885 Một phần Nộp hồ sơ
9 2.000779.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 12998 Một phần Nộp hồ sơ
10 1.001695.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 14998 Một phần Nộp hồ sơ
11 2.000756.000.00.00.H10 - Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 14440 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.000748.000.00.00.H10 - Thay đổi hộ tịch Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 12514 Một phần Nộp hồ sơ
13 2.002189.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 12225 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 2.000554.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 14078 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.000547.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 14879 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 2.000522.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 13075 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.000893.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 14293 Một phần Nộp hồ sơ
18 2.000513.000.00.00.H10 - Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 13253 Một phần Nộp hồ sơ
19 2.000497.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Lộc Ninh Hộ tịch (H) 14432 Một phần Nộp hồ sơ