THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.010725.000.00.00.H10 - 3. Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường Huyện Lộc Ninh Tài nguyên & Môi trường (H) 2619 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.010726.000.00.00.H10 - 4. Cấp lại giấy phép môi trường Huyện Lộc Ninh Tài nguyên & Môi trường (H) 2664 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.001991.000.00.00.H10 - 12.1 (Trường hợp cấp mới GCN) Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Huyện Lộc Ninh Tài nguyên & Môi trường (H) 836 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.001991.000.00.00.H10 - 12.2 (Trường hợp chỉnh lý biến động trên GCN) Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Huyện Lộc Ninh Tài nguyên & Môi trường (H) 921 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.001134.000.00.00.H10 - 13. Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Huyện Lộc Ninh Tài nguyên & Môi trường (H) 859 Một phần Nộp hồ sơ
6 2.000381.000.00.00.H10 - 2.1. Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Huyện Lộc Ninh Tài nguyên & Môi trường (H) 182 Một phần Nộp hồ sơ
7 1.001662.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký khai thác nước dưới đất Huyện Lộc Ninh Tài nguyên & Môi trường (H) 3274 Một phần Nộp hồ sơ
8 1.001645.000.00.00.H10 - Lấy ý kiến UBND cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Huyện Lộc Ninh Tài nguyên & Môi trường (H) 3494 Một phần Nộp hồ sơ
9 1.002335.000.00.00.H10 - 8. Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận lần đầu Huyện Lộc Ninh Tài nguyên & Môi trường (H) 1581 Một phần Nộp hồ sơ
10 1.010723.000.00.00.H10 - 1.1. Cấp giấy phép môi trường (Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải; Dự án đầu tư, cơ sở đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của khu sản xuất, kinh doanh,cụm công nghiệp và đáp ứng các yêu cầu sau đây: không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; không thuộc trường hợp phải quan trắc khí thải tự động, liên tục, quan trắc định kỳ theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) Huyện Lộc Ninh Tài nguyên & Môi trường (H) 2487 Một phần Nộp hồ sơ
11 1.010723.000.00.00.H10 - 1.2. Cấp giấy phép môi trường (Đối với các trường hợp còn lại theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) Huyện Lộc Ninh Tài nguyên & Môi trường (H) 2803 Một phần Nộp hồ sơ
12 1.010724.000.00.00.H10 - 2. Cấp đổi giấy phép môi trường Huyện Lộc Ninh Tài nguyên & Môi trường (H) 2589 Một phần Nộp hồ sơ
13 1.004193.000.00.00.H10 - 41.2. (UBND cấp huyện) Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Huyện Lộc Ninh Tài nguyên & Môi trường (H) 4066 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.000798.000.00.00.H10 - 3. Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Huyện Lộc Ninh Tài nguyên & Môi trường (H) 12731 Một phần Nộp hồ sơ
15 2.000395.000.00.00.H10 - Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Huyện Lộc Ninh Tài nguyên & Môi trường (H) 7407 Một phần Nộp hồ sơ
16 2.001234.000.00.00.H10 - 3.1. Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Huyện Lộc Ninh Tài nguyên & Môi trường (H) 4117 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 2.000381.000.00.00.H10 - 2. Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Huyện Lộc Ninh Tài nguyên & Môi trường (H) 11795 Một phần Nộp hồ sơ
18 2.000983.000.00.00.H10 - 9.1 Cấp Giấy chứng nhận cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Huyện Lộc Ninh Tài nguyên & Môi trường (H) 9924 Một phần Nộp hồ sơ
19 1.005398.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Huyện Lộc Ninh Tài nguyên & Môi trường (H) 4093 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 2.001938.000.00.00.H10 - 11. Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Huyện Lộc Ninh Tài nguyên & Môi trường (H) 5841 Toàn trình Nộp hồ sơ