TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.006742.000.00.00.H10 - Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 4311 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.005277.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 3348 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.008218.000.00.00.H10 - Mua hoá đơn lẻ Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 5099 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.008217.000.00.00.H10 - Mua quyển hoá đơn Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 5095 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.001612.000.00.00.H10 - Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 14700 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 2.000720.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 12640 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.001266.000.00.00.H10 - Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 8323 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.001570.000.00.00.H10 - Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 8706 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.000575.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 9494 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.002123.000.00.00.H10 - Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 7192 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.001973.000.00.00.H10 - Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 6252 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.005378.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 6962 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.001958.000.00.00.H10 - Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 5985 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.005010.000.00.00.H10 - Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 5798 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.006805.000.00.00.H10 - Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 6280 Toàn trình Nộp hồ sơ