CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.008218.000.00.00.H10 - Mua hoá đơn lẻ Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 3724 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 1.008217.000.00.00.H10 - Mua quyển hoá đơn Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 3683 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 1.005422.000.00.00.H10 - Quyết định điều chuyển tài sản công Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 3048 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 1.005416.000.00.00.H10 - Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 3059 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 1.005423.000.00.00.H10 - Quyết định bán tài sản công Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 3036 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 1.005426.000.00.00.H10 - Quyết định thanh lý tài sản công Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 3146 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 1.005277.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 2357 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 1.001612.000.00.00.H10 - Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 12628 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 2.000720.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 10684 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 1.001266.000.00.00.H10 - Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 6697 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 1.001570.000.00.00.H10 - Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 7112 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 2.000575.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 7884 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 2.002123.000.00.00.H10 - Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 5854 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 NOTUPDATE - Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 5875 3 Nộp hồ sơ mức 3
15 NOTUPDATE - Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 8838 3 Nộp hồ sơ mức 3
16 NOTUPDATE - Đăng ký đổi tên hợp tác xã Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 7557 3 Nộp hồ sơ mức 3
17 NOTUPDATE - Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 7530 3 Nộp hồ sơ mức 3
18 2.001973.000.00.00.H10 - Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 4814 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 NOTUPDATE - Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (đối với trường hợp bị mất). Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 6572 3 Nộp hồ sơ mức 3
20 NOTUPDATE - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với trường hợp bị hỏng). Huyện Lộc Ninh Tài chính - Kế hoạch 5605 3 Nộp hồ sơ mức 3