TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.000831.000.00.00.H10 - 2. Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Huyện Lộc Ninh Văn hóa - Thông tin 3292 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.000933.000.00.00.H10 - 5. Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Huyện Lộc Ninh Văn hóa - Thông tin 3336 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.003635.000.00.00.H10 - 11. Thông báo tổ chức lễ hội Huyện Lộc Ninh Văn hóa - Thông tin 3954 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.000440.000.00.00.H10 - 4. Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Huyện Lộc Ninh Văn hóa - Thông tin 3878 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.003645.000.00.00.H10 - 10. Đăng ký tổ chức lễ hội Huyện Lộc Ninh Văn hóa - Thông tin 3844 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.008898.000.00.00.H10 - 12. Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Huyện Lộc Ninh Văn hóa - Thông tin 3057 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.008899.000.00.00.H10 - 13. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Huyện Lộc Ninh Văn hóa - Thông tin 3075 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.008900.000.00.00.H10 - 14. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Huyện Lộc Ninh Văn hóa - Thông tin 3045 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.001885.000.00.00.H10 - 21. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Huyện Lộc Ninh Văn hóa - Thông tin 11169 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.001884.000.00.00.H10 - 22. Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Huyện Lộc Ninh Văn hóa - Thông tin 11847 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.001737.000.00.00.H10 - 26. Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Huyện Lộc Ninh Văn hóa - Thông tin 2643 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.001880.000.00.00.H10 - 23. Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Huyện Lộc Ninh Văn hóa - Thông tin 12205 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.001786.000.00.00.H10 - 24. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Huyện Lộc Ninh Văn hóa - Thông tin 15341 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.000903.000.00.00.H10 - 1. Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Huyện Lộc Ninh Văn hóa - Thông tin 7663 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.004648.000.00.00.H10 - 3. Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Huyện Lộc Ninh Văn hóa - Thông tin 7460 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.004646.000.00.00.H10 - 6. Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Huyện Lộc Ninh Văn hóa - Thông tin 7322 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.004644.000.00.00.H10 - 7. Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Huyện Lộc Ninh Văn hóa - Thông tin 7022 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.004634.000.00.00.H10 - 8. Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Huyện Lộc Ninh Văn hóa - Thông tin 5869 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.004622.000.00.00.H10 - 9. Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Huyện Lộc Ninh Văn hóa - Thông tin 7191 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 2.001740.000.00.00.H10 - 25. Đăng ký hoạt động cơ sở in Huyện Lộc Ninh Văn hóa - Thông tin 2960 Toàn trình Nộp hồ sơ