# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000748.000.00.00.H10 - Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Huyện Bù Gia Mập Hộ tịch (H) 10153 Một phần Nộp hồ sơ
2 2.001942.000.00.00.H10 - 6. Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Huyện Bù Gia Mập Lao động - TBXH (H) 4544 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.004946.000.00.00.H10 - 1. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Huyện Bù Gia Mập Lao động - TBXH (H) 5291 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.010940.000.00.00.H10 - 21. Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Huyện Bù Gia Mập Lao động - TBXH (H) 4944 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.010939.000.00.00.H10 - 20. Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Huyện Bù Gia Mập Lao động - TBXH (H) 4804 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 2.000477.000.00.00.H10 - 7. Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Huyện Bù Gia Mập Lao động - TBXH (H) 4050 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 2.001659.000.00.00.H10 - 6. Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Huyện Bù Gia Mập Giao thông vận tải (H) 4874 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.003930.000.00.00.H10 - 5. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Huyện Bù Gia Mập Giao thông vận tải (H) 4884 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.004047.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. Huyện Bù Gia Mập Giao thông vận tải (H) 4919 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.003399.000.00.00.H10 - 4. Thanh lý hợp đồng giao khoán của hộ gia đình cá nhân nhận khoanh nuôi, bảo vệ rừng, nay đã giao về địa phương quản lý Huyện Bù Gia Mập Nông nghiệp và PTNT (H) 3430 Một phần
11 1.003456.000.00.00.H10 - 11. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 2 xã trở lên) Huyện Bù Gia Mập Nông nghiệp và PTNT (H) 5924 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.003347.000.00.00.H10 - 8. Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Huyện Bù Gia Mập Nông nghiệp và PTNT (H) 5446 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.000356.000.00.00.H10 - Tặng thưởng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Huyện Bù Gia Mập Nội vụ (H) 4011 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 2.000374.000.00.00.H10 - 34. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Huyện Bù Gia Mập Nội vụ (H) 5123 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.000402.000.00.00.H10 - 31. Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Huyện Bù Gia Mập Nội vụ (H) 5110 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 2.000414.000.00.00.H10 - 30. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Huyện Bù Gia Mập Nội vụ (H) 4968 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.003735.000.00.00.H10 - Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Huyện Bù Gia Mập Nội vụ (H) 4912 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 2.001941.000.00.00.H10 - Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Huyện Bù Gia Mập Nội vụ (H) 4801 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 2.001946.000.00.00.H10 - Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Huyện Bù Gia Mập Nội vụ (H) 4848 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.005201.000.00.00.H10 - 26. Xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Huyện Bù Gia Mập Nội vụ (H) 4866 Toàn trình Nộp hồ sơ