THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.004442.000.00.00.H10 - 13. Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Huyện Bù Gia Mập Giáo dục - Đào tạo (H) 5274 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.004444.000.00.00.H10 - 14. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Huyện Bù Gia Mập Giáo dục - Đào tạo (H) 5042 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.004475.000.00.00.H10 - 15. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Huyện Bù Gia Mập Giáo dục - Đào tạo (H) 5007 Một phần Nộp hồ sơ
4 2.001809.000.00.00.H10 - 16. Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Huyện Bù Gia Mập Giáo dục - Đào tạo (H) 4890 Một phần Nộp hồ sơ
5 2.001818.000.00.00.H10 - 17. Giải thể trường trung học cơ sở Huyện Bù Gia Mập Giáo dục - Đào tạo (H) 4738 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.004545.000.00.00.H10 - 24. Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Huyện Bù Gia Mập Giáo dục - Đào tạo (H) 4826 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.004438.000.00.00.H10 - 34. Xét duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã thôn đặc biệt khó khăn Huyện Bù Gia Mập Giáo dục - Đào tạo (H) 3636 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.001622.000.00.00.H10 - 36. Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo Huyện Bù Gia Mập Giáo dục - Đào tạo (H) 3253 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.008950.000.00.00.H10 - 37. Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp Huyện Bù Gia Mập Giáo dục - Đào tạo (H) 2211 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.008951.000.00.00.H10 - 38. Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp Huyện Bù Gia Mập Giáo dục - Đào tạo (H) 2172 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.002481.000.00.00.H10 - 18. Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Huyện Bù Gia Mập Giáo dục - Đào tạo (H) 3512 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.001904.000.00.00.H10 - 21. Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS Huyện Bù Gia Mập Giáo dục - Đào tạo (H) 5425 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.005108.000.00.00.H10 - 22. Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS Huyện Bù Gia Mập Giáo dục - Đào tạo (H) 3351 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.005099.000.00.00.H10 - 11. Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Huyện Bù Gia Mập Giáo dục - Đào tạo (H) 4029 Một phần Nộp hồ sơ
15 1.003702.000.00.00.H10 - 35. Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Huyện Bù Gia Mập Giáo dục - Đào tạo (H) 3288 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 2.002482.000.00.00.H10 - 19. Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước Huyện Bù Gia Mập Giáo dục - Đào tạo (H) 5545 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 2.002483.000.00.00.H10 - 20. Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài Huyện Bù Gia Mập Giáo dục - Đào tạo (H) 5207 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 3.000182.000.00.00.H10 - 12. Tuyển sinh trung học cơ sở Huyện Bù Gia Mập Giáo dục - Đào tạo (H) 5324 Một phần Nộp hồ sơ
19 1.008724.000.00.00.H10 - 32. Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Huyện Bù Gia Mập Giáo dục - Đào tạo (H) 1972 Một phần Nộp hồ sơ
20 1.008725.000.00.00.H10 - 33. Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường THCS tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Huyện Bù Gia Mập Giáo dục - Đào tạo (H) 2023 Một phần Nộp hồ sơ