TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000356.000.00.00.H10 - Tặng thưởng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Huyện Bù Gia Mập Nội vụ (H) 3895 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.001228.000.00.00.H10 - 1. Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Huyện Bù Gia Mập Nội vụ (H) 6127 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.000267.000.00.00.H10 - 2. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện. Huyện Bù Gia Mập Nội vụ (H) 5840 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.000316.000.00.00.H10 - 3. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện. Huyện Bù Gia Mập Nội vụ (H) 5731 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.001220.000.00.00.H10 - 4. Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện. Huyện Bù Gia Mập Nội vụ (H) 5797 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.001212.000.00.00.H10 - 5. Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện. Huyện Bù Gia Mập Nội vụ (H) 5508 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 2.000374.000.00.00.H10 - 34. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Huyện Bù Gia Mập Nội vụ (H) 4999 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.000804.000.00.00.H10 - 35. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Huyện Bù Gia Mập Nội vụ (H) 4750 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.000364.000.00.00.H10 - 36. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Huyện Bù Gia Mập Nội vụ (H) 5215 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.001941.000.00.00.H10 - Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Huyện Bù Gia Mập Nội vụ (H) 4684 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.003735.000.00.00.H10 - Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Huyện Bù Gia Mập Nội vụ (H) 4775 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.000414.000.00.00.H10 - 30. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Huyện Bù Gia Mập Nội vụ (H) 4789 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.000402.000.00.00.H10 - 31. Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Huyện Bù Gia Mập Nội vụ (H) 4978 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.000843.000.00.00.H10 - 32. Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Huyện Bù Gia Mập Nội vụ (H) 4947 Một phần Nộp hồ sơ
15 2.000385.000.00.00.H10 - 33. Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Huyện Bù Gia Mập Nội vụ (H) 4886 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.005207.000.00.00.H10 - 18. Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Huyện Bù Gia Mập Nội vụ (H) 5572 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.003889.000.00.00.H10 - 19. Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Huyện Bù Gia Mập Nội vụ (H) 5876 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.005203.000.00.00.H10 - 23. Đổi tên quỹ Huyện Bù Gia Mập Nội vụ (H) 5007 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.005358.000.00.00.H10 - 25. Thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Huyện Bù Gia Mập Nội vụ (H) 4906 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.005201.000.00.00.H10 - 26. Xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Huyện Bù Gia Mập Nội vụ (H) 4737 Toàn trình Nộp hồ sơ