Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chấp thuận, cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của địa phương (trường hợp Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ) Huyện Bù Gia Mập Giao thông vận tải (H) 7 1613
2 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Huyện Bù Gia Mập Giao thông vận tải (H) 2 1317 Nộp hồ sơ mức 4
3 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. Huyện Bù Gia Mập Giao thông vận tải (H) 2 1407 Nộp hồ sơ mức 4
4 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Huyện Bù Gia Mập Giao thông vận tải (H) 2 1384 Nộp hồ sơ mức 4
5 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Huyện Bù Gia Mập Giao thông vận tải (H) 2 1388 Nộp hồ sơ mức 4
6 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Huyện Bù Gia Mập Giao thông vận tải (H) 2 1365 Nộp hồ sơ mức 4
7 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. Huyện Bù Gia Mập Giao thông vận tải (H) 2 1269 Nộp hồ sơ mức 4
8 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu; Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng; Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường địa phương (Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu: 07 ngày) Huyện Bù Gia Mập Giao thông vận tải (H) 7 1409
9 Chấp thuận, cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của địa phương (trường hợp Chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ) Huyện Bù Gia Mập Giao thông vận tải (H) 7 1423
10 Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào đường địa phương Huyện Bù Gia Mập Giao thông vận tải (H) 10 1377
11 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông, Cấp phép thi công của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào đường địa phương (Cấp phép thi công của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào đường địa phương: 07 ngày) Huyện Bù Gia Mập Giao thông vận tải (H) 7 1422
12 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông, Cấp phép thi công của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào đường địa phương (Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào đường địa phương: 10 ngày) Huyện Bù Gia Mập Giao thông vận tải (H) 10 1412