THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.003645.000.00.00.H10 - 10. Đăng ký tổ chức lễ hội Huyện Bù Gia Mập Văn hóa - Thông tin 3925 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.003635.000.00.00.H10 - 11. Thông báo tổ chức lễ hội Huyện Bù Gia Mập Văn hóa - Thông tin 4033 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.000440.000.00.00.H10 - 4. Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Huyện Bù Gia Mập Văn hóa - Thông tin 3949 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.008899.000.00.00.H10 - 13. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Huyện Bù Gia Mập Văn hóa - Thông tin 3149 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.008900.000.00.00.H10 - 14. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Huyện Bù Gia Mập Văn hóa - Thông tin 3124 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.000831.000.00.00.H10 - 2. Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Huyện Bù Gia Mập Văn hóa - Thông tin 3364 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.000933.000.00.00.H10 - 5. Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Huyện Bù Gia Mập Văn hóa - Thông tin 3409 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.008898.000.00.00.H10 - 12. Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Huyện Bù Gia Mập Văn hóa - Thông tin 3135 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.004644.000.00.00.H10 - 7. Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Huyện Bù Gia Mập Văn hóa - Thông tin 7104 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.004634.000.00.00.H10 - 8. Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Huyện Bù Gia Mập Văn hóa - Thông tin 5953 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.004622.000.00.00.H10 - 9. Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Huyện Bù Gia Mập Văn hóa - Thông tin 7327 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.001737.000.00.00.H10 - 26. Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Huyện Bù Gia Mập Văn hóa - Thông tin 2735 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.001885.000.00.00.H10 - 21. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Huyện Bù Gia Mập Văn hóa - Thông tin 11270 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 2.001884.000.00.00.H10 - 22. Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Huyện Bù Gia Mập Văn hóa - Thông tin 11918 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.001880.000.00.00.H10 - 23. Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Huyện Bù Gia Mập Văn hóa - Thông tin 12274 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 2.001786.000.00.00.H10 - 24. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Huyện Bù Gia Mập Văn hóa - Thông tin 15423 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.000903.000.00.00.H10 - 1. Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Huyện Bù Gia Mập Văn hóa - Thông tin 7763 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.004648.000.00.00.H10 - 3. Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Huyện Bù Gia Mập Văn hóa - Thông tin 7562 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.004646.000.00.00.H10 - 6. Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Huyện Bù Gia Mập Văn hóa - Thông tin 7415 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 2.001740.000.00.00.H10 - 25. Đăng ký hoạt động cơ sở in Huyện Bù Gia Mập Văn hóa - Thông tin 3048 Toàn trình Nộp hồ sơ