THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.000804.000.00.00.H10 - 35. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 4562 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.000374.000.00.00.H10 - 34. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 4766 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.000843.000.00.00.H10 - 32. Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 4774 Một phần Nộp hồ sơ
4 2.000402.000.00.00.H10 - 31. Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 4807 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.000414.000.00.00.H10 - 30. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 4612 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.003735.000.00.00.H10 - Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 4585 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 2.001941.000.00.00.H10 - Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 4508 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 2.001946.000.00.00.H10 - Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 4534 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.005201.000.00.00.H10 - 26. Xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 4555 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.005203.000.00.00.H10 - 23. Đổi tên quỹ Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 4831 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.002100.000.00.00.H10 - 15. Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 5698 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.003783.000.00.00.H10 - 12. Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 5308 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.003807.000.00.00.H10 - 11. Phê duyệt điều lệ hội. Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 5519 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.003841.000.00.00.H10 - 9. Công nhận ban vận động thành lập hội. Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 5512 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.001180.000.00.00.H10 - 8. Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 5546 Một phần Nộp hồ sơ
16 1.001199.000.00.00.H10 - 7. Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 5317 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.001204.000.00.00.H10 - 6. Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện. Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 5465 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.001212.000.00.00.H10 - 5. Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện. Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 5338 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 2.000267.000.00.00.H10 - 2. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện. Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 5661 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.003456.000.00.00.H10 - 11. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 2 xã trở lên) Thị xã Phước Long Nông nghiệp và PTNT (H) 5591 Toàn trình Nộp hồ sơ