THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000364.000.00.00.H10 - 36. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 5016 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.000804.000.00.00.H10 - 35. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 4576 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.000374.000.00.00.H10 - 34. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 4775 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.000385.000.00.00.H10 - 33. Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 4711 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.000843.000.00.00.H10 - 32. Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 4783 Một phần Nộp hồ sơ
6 2.000402.000.00.00.H10 - 31. Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 4812 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 2.000414.000.00.00.H10 - 30. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 4620 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.003735.000.00.00.H10 - Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 4597 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.001941.000.00.00.H10 - Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 4515 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.001946.000.00.00.H10 - Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 4544 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.005201.000.00.00.H10 - 26. Xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 4566 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.005358.000.00.00.H10 - 25. Thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 4750 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.005203.000.00.00.H10 - 23. Đổi tên quỹ Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 4841 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.003889.000.00.00.H10 - 19. Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 5696 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.005207.000.00.00.H10 - 18. Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 5414 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.005208.000.00.00.H10 - 17. Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 5442 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.005209.000.00.00.H10 - 16. Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 5535 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 2.002100.000.00.00.H10 - 15. Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 5709 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.003732.000.00.00.H10 - 14. Hội tự giải thể Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 5381 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.003757.000.00.00.H10 - 13. Đổi tên hội cấp huyện Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 5542 Toàn trình Nộp hồ sơ