Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Thị xã Phước Long Hộ tịch (H) 1 8781 Nộp hồ sơ mức 3
2 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Thị xã Phước Long Hộ tịch (H) 15 11438 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Thị xã Phước Long Hộ tịch (H) 1 8949 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Thị xã Phước Long Hộ tịch (H) 15 9183 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Thị xã Phước Long Hộ tịch (H) 15 10660 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Thị xã Phước Long Hộ tịch (H) 5 1519 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký giám hộ đương nhiên Thị xã Phước Long Hộ tịch (H) 3 8782
8 Đăng ký giám hộ Thị xã Phước Long Hộ tịch (H) 5 9829 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Thị xã Phước Long Hộ tịch (H) 2 10643 Nộp hồ sơ mức 3
10 Thay đổi hộ tịch Thị xã Phước Long Hộ tịch (H) 3 8538 Nộp hồ sơ mức 3
11 Cải chính hộ tịch Thị xã Phước Long Hộ tịch (H) 3 8821 Nộp hồ sơ mức 3
12 Bổ sung hộ tịch Thị xã Phước Long Hộ tịch (H) 1 9654
13 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Thị xã Phước Long Hộ tịch (H) 3 6082 Nộp hồ sơ mức 3
14 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Thị xã Phước Long Hộ tịch (H) 12 8229 Nộp hồ sơ mức 3
15 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Thị xã Phước Long Hộ tịch (H) 12 10070 Nộp hồ sơ mức 3
16 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Thị xã Phước Long Hộ tịch (H) 1 10961 Nộp hồ sơ mức 3
17 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Thị xã Phước Long Hộ tịch (H) 5 9053 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Thị xã Phước Long Hộ tịch (H) 5 10095 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Thị xã Phước Long Hộ tịch (H) 5 9231 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Thị xã Phước Long Hộ tịch (H) 5 10530 Nộp hồ sơ mức 3