CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.001283.000.00.00.H10 - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Thị xã Phước Long Công thương 4142 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 2.001270.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Thị xã Phước Long Công thương 3881 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 2.001261.000.00.00.H10 - Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Thị xã Phước Long Công thương 4058 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 2.000615.000.00.00.H10 - Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Thị xã Phước Long Công thương 3957 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 2.001240.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Thị xã Phước Long Công thương 3896 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 2.000599.000.00.00.H10 - Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện Thị xã Phước Long Công thương 3124 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 1.000473.000.00.00.H10 - 14. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện Thị xã Phước Long Công thương 3105 3 Nộp hồ sơ mức 3
8 1.007254.000.00.00.H10 - 15. Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP Thị xã Phước Long Công thương 3116 3 Nộp hồ sơ mức 3
9 2.002096.000.00.00.H10 - 16. Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Thị xã Phước Long Công thương 3158 3 Nộp hồ sơ mức 3
10 2.000633.000.00.00.H10 - Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Thị xã Phước Long Công thương 7662 3 Nộp hồ sơ mức 3
11 1.001279.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Thị xã Phước Long Công thương 8220 3 Nộp hồ sơ mức 3
12 2.000629.000.00.00.H10 - Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Thị xã Phước Long Công thương 8254 3 Nộp hồ sơ mức 3
13 2.000620.000.00.00.H10 - Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Thị xã Phước Long Công thương 9615 3 Nộp hồ sơ mức 3
14 2.000181.000.00.00.H10 - Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Thị xã Phước Long Công thương 7211 3 Nộp hồ sơ mức 3
15 2.000150.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Thị xã Phước Long Công thương 7712 3 Nộp hồ sơ mức 3
16 2.000162.000.00.00.H10 - Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Thị xã Phước Long Công thương 8121 3 Nộp hồ sơ mức 3
17 2.000633.000.00.00.H10 - Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Thị xã Phước Long Công thương 6720 3 Nộp hồ sơ mức 3
18 2.000633.000.00.00.H10 - Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Thị xã Phước Long Công thương 7982 3 Nộp hồ sơ mức 3