CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.005422.000.00.00.H10 - Quyết định điều chuyển tài sản công Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 3012 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 1.008218.000.00.00.H10 - Mua hoá đơn lẻ Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 3685 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 1.005416.000.00.00.H10 - Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 3021 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 1.008217.000.00.00.H10 - Mua quyển hoá đơn Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 3642 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 1.005277.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 2329 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 1.005423.000.00.00.H10 - Quyết định bán tài sản công Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 3000 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 1.005426.000.00.00.H10 - Quyết định thanh lý tài sản công Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 3107 3 Nộp hồ sơ mức 3
8 2.000720.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 10625 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 2.000575.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 7843 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 NOTUPDATE - Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (đối với trường hợp bị mất). Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 6530 3 Nộp hồ sơ mức 3
11 NOTUPDATE - Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 8801 3 Nộp hồ sơ mức 3
12 NOTUPDATE - Đăng ký đổi tên hợp tác xã Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 7521 3 Nộp hồ sơ mức 3
13 2.001958.000.00.00.H10 - Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 4744 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 1.005010.000.00.00.H10 - Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 4542 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 1.005378.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 5704 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 1.001612.000.00.00.H10 - Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 12573 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 2.002123.000.00.00.H10 - Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 5811 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 NOTUPDATE - Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 7496 3 Nộp hồ sơ mức 3
19 1.001570.000.00.00.H10 - Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 7058 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 2.001973.000.00.00.H10 - Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 4778 4 Nộp hồ sơ mức 4