TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.009044.000.00.00.H10 - Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 959 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.005280.000.00.00.H10 - Đăng ký thành lập hợp tác xã Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 481 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.002122.000.00.00.H10 - Đăng ký khi hợp tác xã chia Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 356 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.002120.000.00.00.H10 - Đăng ký khi hợp tác xã tách Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 351 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.005121.000.00.00.H10 - Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 342 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.004972.000.00.00.H10 - Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 366 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.008218.000.00.00.H10 - Mua hoá đơn lẻ Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 5113 Một phần Nộp hồ sơ
8 1.008217.000.00.00.H10 - Mua quyển hoá đơn Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 5103 Một phần Nộp hồ sơ
9 1.006742.000.00.00.H10 - Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 4323 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.004901.000.00.00.H10 - Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 767 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.005277.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 3363 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.004982.000.00.00.H10 - Giải thể tự nguyện hợp tác xã Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 375 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.004979.000.00.00.H10 - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 332 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.005377.000.00.00.H10 - Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 344 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.004895.000.00.00.H10 - Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 322 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.001612.000.00.00.H10 - Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 14722 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 2.000720.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 12665 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.001266.000.00.00.H10 - Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 8345 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.001570.000.00.00.H10 - Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 8728 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 2.000575.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Thị xã Phước Long Tài chính - Kế hoạch 9512 Toàn trình Nộp hồ sơ