TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.000831.000.00.00.H10 - 2. Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 3278 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.000933.000.00.00.H10 - 5. Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 3323 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.003635.000.00.00.H10 - 11. Thông báo tổ chức lễ hội Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 3941 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.000440.000.00.00.H10 - 4. Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 3872 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.003645.000.00.00.H10 - 10. Đăng ký tổ chức lễ hội Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 3831 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.008898.000.00.00.H10 - 12. Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 3046 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.008899.000.00.00.H10 - 13. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 3060 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.008900.000.00.00.H10 - 14. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 3031 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.001885.000.00.00.H10 - 21. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 11158 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.001884.000.00.00.H10 - 22. Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 11842 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.001737.000.00.00.H10 - 26. Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 2634 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.001880.000.00.00.H10 - 23. Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 12197 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.001786.000.00.00.H10 - 24. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 15328 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.000903.000.00.00.H10 - 1. Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 7653 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.004648.000.00.00.H10 - 3. Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 7454 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.004646.000.00.00.H10 - 6. Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 7311 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.004644.000.00.00.H10 - 7. Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 7009 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.004634.000.00.00.H10 - 8. Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 5851 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.004622.000.00.00.H10 - 9. Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 7179 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 2.001740.000.00.00.H10 - 25. Đăng ký hoạt động cơ sở in Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 2943 Toàn trình Nộp hồ sơ