TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.011471.000.00.00.H10 - Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng loài thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện Huyện Đồng Phú Nông nghiệp và PTNT (H) 726 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.012427.000.00.00.H10 - Thành lập/mở rộng cụm công nghiệp Huyện Đồng Phú Cụm Công nghiệp 150 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.009334.000.00.00.H10 - Thẩm định việc thành lập tổ chức hành chính nhà nước Huyện Đồng Phú Nội vụ (H) 1047 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.009335.000.00.00.H10 - 39. Thẩm định việc tổ chức lại tổ chức hành chính nhà nước. Huyện Đồng Phú Nội vụ (H) 1141 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.009336.000.00.00.H10 - 40.Thẩm định việc giải thể tổ chức hành chính nhà nước Huyện Đồng Phú Nội vụ (H) 1228 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.001991.000.00.00.H10 - Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nƣớc theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (cấp huyện) Huyện Đồng Phú Đất đai 5661 Một phần
7 1.001134.000.00.00.H10 - 13.1. Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. (Thực hiện tại cấp huyện) Huyện Đồng Phú Đất đai 5867 Một phần
8 2.001234.000.00.00.H10 - Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Huyện Đồng Phú Đất đai 4986 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.010723.000.00.00.H10 - 1.1. Cấp giấy phép môi trường (Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải; Dự án đầu tư, cơ sở đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của khu sản xuất, kinh doanh,cụm công nghiệp và đáp ứng các yêu cầu sau đây: không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; không thuộc trường hợp phải quan trắc khí thải tự động, liên tục, quan trắc định kỳ theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 2396 Một phần Nộp hồ sơ
10 1.010723.000.00.00.H10 - 1.2. Cấp giấy phép môi trường (Đối với các trường hợp còn lại theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 2714 Một phần Nộp hồ sơ
11 1.010724.000.00.00.H10 - 2. Cấp đổi giấy phép môi trường Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 2506 Một phần Nộp hồ sơ
12 1.010725.000.00.00.H10 - 3. Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 2538 Một phần Nộp hồ sơ
13 1.010726.000.00.00.H10 - 4. Cấp lại giấy phép môi trường Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 2575 Một phần Nộp hồ sơ
14 1.009994.000.00.00.H10 - 4. Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ tầng (H) 2391 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.009995.000.00.00.H10 - 5. Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ tầng (H) 2099 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.009996.000.00.00.H10 - 6. Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ tầng (H) 2056 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.009997.000.00.00.H10 - 7. Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ tầng (H) 2039 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.009998.000.00.00.H10 - 8. Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ tầng (H) 2137 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.009999.000.00.00.H10 - 9. Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ Huyện Đồng Phú Kinh tế - Hạ tầng (H) 2046 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.001991.000.00.00.H10 - 12.1 (Trường hợp cấp mới GCN) Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 737 Một phần Nộp hồ sơ