THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000748.000.00.00.H10 - Cải chính hộ tịch Huyện Đồng Phú Hộ tịch (H) 12989 Một phần Nộp hồ sơ
2 2.000748.000.00.00.H10 - Bổ sung hộ tịch Huyện Đồng Phú Hộ tịch (H) 11875 Một phần
3 2.000748.000.00.00.H10 - Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Huyện Đồng Phú Hộ tịch (H) 10090 Một phần Nộp hồ sơ
4 2.000908.000.00.00.H10 - Cấp bản sao từ sổ gốc Huyện Đồng Phú Hộ tịch (H) 9576 Một phần Nộp hồ sơ
5 2.000635.000.00.00.H10 - Cấp bản sao trích lục hộ tịch Huyện Đồng Phú Hộ tịch (H) 13888 Một phần Nộp hồ sơ
6 2.000528.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Đồng Phú Hộ tịch (H) 14079 Một phần Nộp hồ sơ
7 2.000497.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Đồng Phú Hộ tịch (H) 14758 Một phần Nộp hồ sơ
8 2.002189.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Đồng Phú Hộ tịch (H) 12567 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.000554.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Huyện Đồng Phú Hộ tịch (H) 14451 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.000547.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Huyện Đồng Phú Hộ tịch (H) 15192 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.000522.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Huyện Đồng Phú Hộ tịch (H) 13357 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.000893.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Huyện Đồng Phú Hộ tịch (H) 14616 Một phần Nộp hồ sơ
13 2.000513.000.00.00.H10 - Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Đồng Phú Hộ tịch (H) 13598 Một phần Nộp hồ sơ
14 2.000806.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Huyện Đồng Phú Hộ tịch (H) 16746 Một phần Nộp hồ sơ
15 1.001766.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Huyện Đồng Phú Hộ tịch (H) 13179 Một phần Nộp hồ sơ
16 2.000779.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Đồng Phú Hộ tịch (H) 13293 Một phần Nộp hồ sơ
17 1.001695.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Huyện Đồng Phú Hộ tịch (H) 15291 Một phần Nộp hồ sơ
18 2.000756.000.00.00.H10 - Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Huyện Đồng Phú Hộ tịch (H) 14719 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 2.000748.000.00.00.H10 - Thay đổi hộ tịch Huyện Đồng Phú Hộ tịch (H) 12791 Một phần Nộp hồ sơ