CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.001283.000.00.00.H10 - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Huyện Đồng Phú Công thương 4109 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 2.001270.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Huyện Đồng Phú Công thương 3843 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 2.001261.000.00.00.H10 - Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Huyện Đồng Phú Công thương 4016 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 2.000615.000.00.00.H10 - Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Huyện Đồng Phú Công thương 3925 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 2.001240.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Huyện Đồng Phú Công thương 3863 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 2.000599.000.00.00.H10 - Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện Huyện Đồng Phú Công thương 3092 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 1.000473.000.00.00.H10 - 14. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện Huyện Đồng Phú Công thương 3066 3 Nộp hồ sơ mức 3
8 1.007254.000.00.00.H10 - 15. Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP Huyện Đồng Phú Công thương 3076 3 Nộp hồ sơ mức 3
9 2.002096.000.00.00.H10 - 16. Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Huyện Đồng Phú Công thương 3122 3 Nộp hồ sơ mức 3
10 2.000633.000.00.00.H10 - Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Đồng Phú Công thương 7627 3 Nộp hồ sơ mức 3
11 1.001279.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Đồng Phú Công thương 8184 3 Nộp hồ sơ mức 3
12 2.000629.000.00.00.H10 - Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Đồng Phú Công thương 8204 3 Nộp hồ sơ mức 3
13 2.000620.000.00.00.H10 - Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Huyện Đồng Phú Công thương 9564 3 Nộp hồ sơ mức 3
14 2.000181.000.00.00.H10 - Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Huyện Đồng Phú Công thương 7172 3 Nộp hồ sơ mức 3
15 2.000150.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Huyện Đồng Phú Công thương 7676 3 Nộp hồ sơ mức 3
16 2.000162.000.00.00.H10 - Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Huyện Đồng Phú Công thương 8092 3 Nộp hồ sơ mức 3
17 2.000633.000.00.00.H10 - Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Huyện Đồng Phú Công thương 6678 3 Nộp hồ sơ mức 3
18 2.000633.000.00.00.H10 - Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Huyện Đồng Phú Công thương 7944 3 Nộp hồ sơ mức 3