CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.010723.000.00.00.H10 - 1.1. Cấp giấy phép môi trường (Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải; Dự án đầu tư, cơ sở đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của khu sản xuất, kinh doanh,cụm công nghiệp và đáp ứng các yêu cầu sau đây: không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; không thuộc trường hợp phải quan trắc khí thải tự động, liên tục, quan trắc định kỳ theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 1256 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.010723.000.00.00.H10 - 1.2. Cấp giấy phép môi trường (Đối với các trường hợp còn lại theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 1432 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1.010724.000.00.00.H10 - 2. Cấp đổi giấy phép môi trường Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 1309 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 1.010725.000.00.00.H10 - 3. Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 1305 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 1.010726.000.00.00.H10 - 4. Cấp lại giấy phép môi trường Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 1350 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 1.004138.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký/ Đăng ký xác nhận lại Kế hoạch bảo vệ môi trường Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 6266 3 Nộp hồ sơ mức 3