# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.001662.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký khai thác nước dưới đất Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 3314 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.002335.000.00.00.H10 - 8. Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận lần đầu Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 1629 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.001991.000.00.00.H10 - 12.1 (Trường hợp cấp mới GCN) Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 868 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.001991.000.00.00.H10 - 12.2 (Trường hợp chỉnh lý biến động trên GCN) Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 967 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.000755.000.00.00.H10 - 13. Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 889 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.010723.000.00.00.H10 - 1.2. Cấp giấy phép môi trường (Đối với các trường hợp còn lại theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 2847 Một phần Nộp hồ sơ
7 1.010724.000.00.00.H10 - 2. Cấp đổi giấy phép môi trường Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 2629 Một phần Nộp hồ sơ
8 1.010725.000.00.00.H10 - 3. Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 2665 Một phần Nộp hồ sơ
9 1.010726.000.00.00.H10 - 4. Cấp lại giấy phép môi trường Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 2719 Một phần Nộp hồ sơ
10 1.010723.000.00.00.H10 - 1.1. Cấp giấy phép môi trường (Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải; Dự án đầu tư, cơ sở đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của khu sản xuất, kinh doanh,cụm công nghiệp và đáp ứng các yêu cầu sau đây: không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; không thuộc trường hợp phải quan trắc khí thải tự động, liên tục, quan trắc định kỳ theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 2537 Một phần Nộp hồ sơ
11 1.001645.000.00.00.H10 - Lấy ý kiến UBND cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 3555 Một phần Nộp hồ sơ
12 1.005398.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 4143 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.002214.000.00.00.H10 - Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 5890 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 2.001234.000.00.00.H10 - 3.1. Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 4143 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.000381.000.00.00.H10 - 2. Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 11880 Một phần Nộp hồ sơ
16 1.000798.000.00.00.H10 - 3. Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 12940 Một phần Nộp hồ sơ
17 2.000983.000.00.00.H10 - 9.1 Cấp Giấy chứng nhận cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 10032 Một phần Nộp hồ sơ
18 1.005367.000.00.00.H10 - 5. Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 5112 Một phần Nộp hồ sơ
19 2.000395.000.00.00.H10 - Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 7459 Một phần Nộp hồ sơ
20 1.005187.000.00.00.H10 - 6. Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam Huyện Đồng Phú Tài nguyên & Môi trường (H) 4669 Một phần Nộp hồ sơ