THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.003434.000.00.00.H10 - 3. Hỗ trợ dự án liên kết (cấp huyện) Huyện Bù Đốp Nông nghiệp và PTNT (H) 5244 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.007919.000.00.00.H10 - 4. Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) Huyện Bù Đốp Nông nghiệp và PTNT (H) 5245 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.001627.000.00.00.H10 - 7. Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấp Huyện Bù Đốp Nông nghiệp và PTNT (H) 5712 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.003347.000.00.00.H10 - 8. Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Huyện Bù Đốp Nông nghiệp và PTNT (H) 5080 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.003471.000.00.00.H10 - 9. Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện Huyện Bù Đốp Nông nghiệp và PTNT (H) 5906 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.003459.000.00.00.H10 - 10. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 2 xã trở lên) Huyện Bù Đốp Nông nghiệp và PTNT (H) 5502 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.003456.000.00.00.H10 - 11. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 2 xã trở lên) Huyện Bù Đốp Nông nghiệp và PTNT (H) 5591 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.003399.000.00.00.H10 - 4. Thanh lý hợp đồng giao khoán của hộ gia đình cá nhân nhận khoanh nuôi, bảo vệ rừng, nay đã giao về địa phương quản lý Huyện Bù Đốp Nông nghiệp và PTNT (H) 3058 Một phần
9 3.000175.000.00.00.H10 - Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu Huyện Bù Đốp Nông nghiệp và PTNT (H) 3004 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.011471.000.00.00.H10 - Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng loài thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện Huyện Bù Đốp Nông nghiệp và PTNT (H) 511 Toàn trình Nộp hồ sơ