CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.008218.000.00.00.H10 - Mua hoá đơn lẻ Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 3685 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 1.008217.000.00.00.H10 - Mua quyển hoá đơn Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 3642 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 1.005422.000.00.00.H10 - Quyết định điều chuyển tài sản công Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 3012 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 1.005416.000.00.00.H10 - Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 3021 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 1.005423.000.00.00.H10 - Quyết định bán tài sản công Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 2999 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 1.005426.000.00.00.H10 - Quyết định thanh lý tài sản công Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 3107 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 1.005277.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 2329 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 1.009044 - Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 560 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 1.005280.000.00.00.H10 - Đăng ký thành lập hợp tác xã Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 282 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 1.004901.000.00.00.H10 - Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 440 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 2.002122.000.00.00.H10 - Đăng ký khi hợp tác xã chia Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 180 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 2.002120.000.00.00.H10 - Đăng ký khi hợp tác xã tách Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 182 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 1.005121.000.00.00.H10 - Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 174 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 1.004972.000.00.00.H10 - Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 190 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 1.004982.000.00.00.H10 - Giải thể tự nguyện hợp tác xã Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 191 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 1.004979.000.00.00.H10 - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 154 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 1.004895.000.00.00.H10 - Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 158 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 1.005377.000.00.00.H10 - Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 159 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 1.001612.000.00.00.H10 - Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 12573 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 2.000720.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 10624 4 Nộp hồ sơ mức 4