Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 2 852 Nộp hồ sơ mức 4
2 Đăng ký thành lập hợp tác xã Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 2 21 Nộp hồ sơ mức 4
3 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 2 131 Nộp hồ sơ mức 4
4 Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 1 4565 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
5 Quyết định bán tài sản công Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 30 1166 Nộp hồ sơ mức 3
6 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 1 5060 Nộp hồ sơ mức 3
7 Quyết định điều chuyển tài sản công Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 30 1180 Nộp hồ sơ mức 3
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 2 5836 Nộp hồ sơ mức 4
9 Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 2 5608 Nộp hồ sơ mức 3
10 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 30 1197 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký khi hợp tác xã chia Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 2 17 Nộp hồ sơ mức 4
12 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 1 8589 Nộp hồ sơ mức 4
13 Quyết định thanh lý tài sản công Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 30 1202 Nộp hồ sơ mức 3
14 Đăng ký khi hợp tác xã tách Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 2 15 Nộp hồ sơ mức 4
15 Đăng ký đổi tên hợp tác xã Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 2 5520 Nộp hồ sơ mức 3
16 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 2 15 Nộp hồ sơ mức 4
17 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 2 15 Nộp hồ sơ mức 4
18 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 1 7490 Nộp hồ sơ mức 3
19 Giải thể tự nguyện hợp tác xã Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 2 17 Nộp hồ sơ mức 4
20 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 2 2893 Nộp hồ sơ mức 4