THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.008218.000.00.00.H10 - Mua hoá đơn lẻ Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 4902 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.008217.000.00.00.H10 - Mua quyển hoá đơn Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 4919 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.006742.000.00.00.H10 - Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 4131 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.005277.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 3182 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.009044.000.00.00.H10 - Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 883 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.005280.000.00.00.H10 - Đăng ký thành lập hợp tác xã Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 432 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.004901.000.00.00.H10 - Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 698 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 2.002122.000.00.00.H10 - Đăng ký khi hợp tác xã chia Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 313 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.002120.000.00.00.H10 - Đăng ký khi hợp tác xã tách Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 314 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.005121.000.00.00.H10 - Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 300 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.004972.000.00.00.H10 - Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 331 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.004982.000.00.00.H10 - Giải thể tự nguyện hợp tác xã Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 330 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.004979.000.00.00.H10 - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 291 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.004895.000.00.00.H10 - Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 289 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.005377.000.00.00.H10 - Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 300 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.001612.000.00.00.H10 - Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 14397 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 2.000720.000.00.00.H10 - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 12361 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.001266.000.00.00.H10 - Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 8084 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.001570.000.00.00.H10 - Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 8448 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 2.000575.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Huyện Bù Đốp Tài chính - Kế hoạch 9254 Toàn trình Nộp hồ sơ