TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.004237.000.00.00.H10 - 1.3. (Đối với dữ liệu tối mật) Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu đất Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi Trường Lĩnh vực tổng hợp (STNMT) 408 Một phần
2 1.004237.000.00.00.H10 - 1.1. (Đối với dữ liệu thông thường) Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu đất Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi Trường Lĩnh vực tổng hợp (STNMT) 653 Một phần
3 1.004237.000.00.00.H10 - 1.2. (Đối với dữ liệu mật) Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu đất Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi Trường Lĩnh vực tổng hợp (STNMT) 902 Một phần