CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.000049.000.00.00.H10 - 1. Cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II Sở Tài nguyên và Môi Trường Đo đạc và bản đồ (STNMT) 276 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 1.000049.000.00.00.H10 - 1.1 Cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II Sở Tài nguyên và Môi Trường Đo đạc và bản đồ (STNMT) 457 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 1.000049.000.00.00.H10 - 1.2. Gia hạn, cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II Sở Tài nguyên và Môi Trường Đo đạc và bản đồ (STNMT) 368 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 1.001923.000.00.00.H10 - 2. Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi Trường Đo đạc và bản đồ (STNMT) 243 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 1.001923.000.00.00.H10 - 2. Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ cấp tỉnh Sở Tài nguyên và Môi Trường Đo đạc và bản đồ (STNMT) 765 3 Nộp hồ sơ mức 3