CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.000987.000.00.00.H10 - 1. Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Sở Tài nguyên và Môi Trường Khí tượng thủy văn (STNMT) 914 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.000970.000.00.00.H10 - 2. Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Sở Tài nguyên và Môi Trường Khí tượng thủy văn (STNMT) 930 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1.000943.000.00.00.H10 - 3. Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Sở Tài nguyên và Môi Trường Khí tượng thủy văn (STNMT) 518 4 Nộp hồ sơ mức 4