CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.010727.000.00.00.H10 - 1.1.a. Cấp giấy phép môi trường Đối với Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, cơ sở đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của khu sản xuất và đáp ứng các yêu cầu sau đây: dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; không thuộc trường hợp phải quan trắc khí thải tự động, quan trắc định kỳ theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Giai đoạn kiểm tra hồ sơ, tổ chức kiểm tra thực tế sau khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ Sở Tài nguyên và Môi Trường MÔI TRƯỜNG (Sở tài nguyên môi trường) 428 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.010727.000.00.00.H10 - 1.1.b. Cấp giấy phép môi trường Đối với trường hợp Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, cơ sở đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của khu sản xuất và đáp ứng các yêu cầu sau đây:dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; không thuộc trường hợp phải quan trắc khí thải tự động, quan trắc định kỳ theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Giai đoạn thẩm định, cấp giấy phép sau khi họp thẩm định hoặc kiểm tra thực tế Sở Tài nguyên và Môi Trường MÔI TRƯỜNG (Sở tài nguyên môi trường) 341 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1.010727.000.00.00.H10 - 1.2.a. Cấp giấy phép môi trường Đối với các trường hợp còn lại theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP Giai đoạn kiểm tra hồ sơ, thẩm định, tổ chức kiểm tra thực tế sau khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ Sở Tài nguyên và Môi Trường MÔI TRƯỜNG (Sở tài nguyên môi trường) 423 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 1.010727.000.00.00.H10 - 1.2.b. Cấp giấy phép môi trường Đối với các trường hợp còn lại theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP Giai đoạn thẩm định, cấp giấy phép sau khi họp thẩm định hoặc kiểm tra thực tế Sở Tài nguyên và Môi Trường MÔI TRƯỜNG (Sở tài nguyên môi trường) 438 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 1.010728.000.00.00.H10 - 2. Cấp đổi Giấy phép môi trường Sở Tài nguyên và Môi Trường MÔI TRƯỜNG (Sở tài nguyên môi trường) 366 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 1.010729.000.00.00.H10 - 3.a. Cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường Giai đoạn kiểm tra hồ sơ, thẩm định sau khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ Sở Tài nguyên và Môi Trường MÔI TRƯỜNG (Sở tài nguyên môi trường) 371 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 1.010729.000.00.00.H10 - 3.b. Cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường Giai đoạn cấp giấy phép Sở Tài nguyên và Môi Trường MÔI TRƯỜNG (Sở tài nguyên môi trường) 490 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 1.010730.000.00.00.H10 - 4.1.a. Cấp lại Giấy phép môi trường Trường hơp̣ Dự án đầu tư, cơ sở thực hiện theo quy định tại điểm a, c, khoản 4, Điều 30 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP Giai đoạn kiểm tra hồ sơ, thẩm định, tổ chức kiểm tra thực tế sau khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ Sở Tài nguyên và Môi Trường MÔI TRƯỜNG (Sở tài nguyên môi trường) 538 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 1.010730.000.00.00.H10 - 4.1.b. Cấp lại Giấy phép môi trường Trường hơp̣ Dự án đầu tư, cơ sở thực hiện theo quy định tại điểm a, c, khoản 4, Điều 30 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP Giai đoạn thẩm định, cấp giấy phép sau khi họp thẩm định hoặc kiểm tra thực tế Sở Tài nguyên và Môi Trường MÔI TRƯỜNG (Sở tài nguyên môi trường) 558 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 1.010730.000.00.00.H10 - 4.2.b. Cấp lại Giấy phép môi trường Trường hơp̣ Dự án đầu tư, cơ sở thực hiện theo quy định tại điểm b, d, khoản 4, Điều 30 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP Giai đoạn thẩm định, cấp giấy phép sau khi họp thẩm định hoặc kiểm tra thực tế Sở Tài nguyên và Môi Trường MÔI TRƯỜNG (Sở tài nguyên môi trường) 430 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 1.010730.000.00.00.H10 - 4.3.a. Cấp lại Giấy phép môi trường Dự án đầu tư, cơ sở không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải; cơ sở đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, cụm công nghiệp và đạt các yêu cầu sau đây: không thuộc loại hình sản xuất, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; không thuộc trường hợp phải quan trắc khí thải tự động, quan trắc định kỳ theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP Giai đoạn kiểm tra hồ sơ, tổ chức kiểm tra thực tế sau khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ Sở Tài nguyên và Môi Trường MÔI TRƯỜNG (Sở tài nguyên môi trường) 296 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 1.010730.000.00.00.H10 - 4.3.b. Cấp lại Giấy phép môi trường Dự án đầu tư, cơ sở không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải; cơ sở đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, cụm công nghiệp và đạt các yêu cầu sau đây: không thuộc loại hình sản xuất, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; không thuộc trường hợp phải quan trắc khí thải tự động, quan trắc định kỳ theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP GGiai đoạn thẩm định, cấp giấy phép sau khi họp thẩm định hoặc kiểm tra thực tế Sở Tài nguyên và Môi Trường MÔI TRƯỜNG (Sở tài nguyên môi trường) 297 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 1.010733.000.00.00.H10 - 5.1 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Giai đoạn thẩm định sau khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và hồ sơ đã được tham vấn trên trang thông tin điện từ theo quy định Sở Tài nguyên và Môi Trường MÔI TRƯỜNG (Sở tài nguyên môi trường) 487 3 Nộp hồ sơ mức 3
14 1.010733.000.00.00.H10 - 5.2 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Giai đoạn thẩm định hồ sơ sau khi họp hội đồng Sở Tài nguyên và Môi Trường MÔI TRƯỜNG (Sở tài nguyên môi trường) 406 3 Nộp hồ sơ mức 3