Công dân nộp hồ sơ, tra cứu, theo dõi tình trạng hồ sơ như thế nào?

Trả lời:

Người dân, doanh nghiệp tra cứu tình trạng hồ sơ theo mã số hồ sơ được cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Phước, để theo dõi chi tiết tiến trình xử lý, quản lý dữ liệu đầu vào, đầu ra của hồ sơ thì người dân thực hiện đăng nhập để xem chi tiết.