TIN MỚI:

Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến

Quy trình

Bước 1: Tra cứu thủ tục, tải biểu mẫu (xem hướng dẫn chi tiết)

Bước 2: Đăng ký tài khoản (xem hướng dẫn chi tiết)

Bước 3: Đăng nhập  (xem hướng dẫn chi tiết)

Bước 4: Nộp hồ sơ (xem hướng dẫn chi tiết)

(Nếu có) Bước 5: Bổ sung hồ sơ, nộp lệ phí(xem hướng dẫn chi tiết)

Bước 6: Xác nhận nộp hồ sơ (xem hướng dẫn chi tiết)

Bước 8: Nhận kết quả 

Bước 9: Đánh giá sự hài lòng (xem chi tiết)